3-menadzer-doskonaly-przywodztwo.pdf

(1577 KB) Pobierz
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji
"3 Menadżer doskonały.
Przywództwo"
Darmowa publikacja dostarczona przez
www.darmowe-ebooki.com
Copyright by Złote Myśli & Grzegorz Szczerba, rok 2013
Autor: Grzegorz Szczerba
Tytuł: 3 Menadżer doskonały. Przywództwo
Data: 17.11.2013
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
www.zlotemysli.pl
email:
kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej
odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Spis treści
Wstęp
.......................................................................................... 5
Lider i menadżer
................................................................. 11
Funkcja i cechy lidera ..................................................... 25
Transformacja menadżera .............................................. 35
Myśli menadżera
.................................................................. 54
Rozwój asystentów ......................................................... 72
Style zarządzania
................................................................. 87
Trzy warianty zachowań ................................................. 88
Pięć wariantów zachowań ............................................ 100
Dobór właściwego stylu ............................................... 112
Delegowanie uprawnień ............................................... 131
Przyzwolenie ................................................................ 148
Przywództwo sytuacyjne
............................................... 156
Zakończenie
........................................................................ 169
Bibliografia
........................................................................... 174
Style zarządzania
Co wpływa na nas jako ludzi? Co nas kształtuje? Wymieniać
można w nieskończoność, ale w tym miejscu ograniczmy się
jedynie do przytoczenia naprawdę krótkiej listy. Zatem na
ludzi oddziałuje:
1. rodzina,
2. szkoła,
3. rówieśnicy,
4. moda,
5. styl życia,
6. tradycje,
7. kraj, w jakim żyjemy,
8. ludzie nas otaczający…
Czy tego typu zestawienie może zostać skrócone, jeśli od-
niesiemy je tylko do pracy menadżera? Można udzielić
nieco przekornej odpowiedzi: i tak, i nie. Nie, ponieważ
87
Menadżer doskonały. Przywództwo
każdy menadżer jest człowiekiem. Tak, natomiast dlatego,
że podczas swojej pracy wchodzi w pewną określoną rolę
i zaczyna pełnić mocno specyficzne funkcje. Te ograniczają
się do pewnej skończonej listy zadań, z których wszystkie
powinny zostać zrealizowane, by zarządzane przez mena-
dżera organizacje przeistoczyły się w struktury efektywne
i trwałe.
Wspomniana lista zadań nie zostanie zdefiniowana w tym
miejscu. Zamiast tego przyjrzymy się stylom zarządzania,
w jakie została ona już wkomponowana. Od nich bowiem
zależy skuteczność pracy menadżera.
Tr zy w a r i a n t y z a c h ow a ń
W zależności od tego, kim jesteśmy, jakie rozwiązania prefe-
rujemy i co zamierzamy z własnym życiem zawodowym zro-
bić, wybieramy jeden ze stylów kierowania. Możemy zatem
wchodzić w skórę menadżera: autokratycznego, demokra-
tycznego lub liberalnego.
Za p a m i ę t a j
Pomimo widocznych minusów warto podkreślić, że
styl autokratyczny sprawdza się w pewnych określo-
nych sytuacjach. Jakich? Na pewno kryzysowych.
Dodatkowo, gdy pojawia się wyraźna presja czaso-
88
Zgłoś jeśli naruszono regulamin