sprzedaz-jest-sexi.pdf

(2185 KB) Pobierz
Spis tre ci
Spis tre ci
O autorze
O ksi ce
Wst p
1. Czym by a, a czym jest dzisiaj sprzeda ?
Od kiedy istnieje sprzeda ?
Sprzeda to…
Sprzeda w Polsce
Wytrwaj w tym, co robisz
Wykszta cenie Sprzedawcy
Cena czyni cuda?
2. Nim zaczniemy obs ug
Dwa systemy
Wzory i ich zmory
Co dzia a przed samym spotkaniem?
S owo, które parali uje sprzeda
Chwile ulotne
3. Zaczynamy obs ug
Pocz tek spotkania
Obserwacja i dopasowanie
Przystanek mózg
Kim jest Twój rozmówca?
7
9
11
17
17
23
28
29
32
33
37
39
41
45
47
50
53
53
56
58
60
5
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji
"Sprzedaż jest sexi"
Darmowa publikacja dostarczona przez
www.darmowe-ebooki.com
Copyright by Złote Myśli & Tomasz Targosz, rok 2016
Autor: Tomasz Targosz
Tytuł: Sprzedaż jest sexi
Data: 06.02.2016
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
www.zlotemysli.pl
email:
kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej
odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
O autorze
Sprzedawca praktyk i Trener Biznesu. Osobi cie sprzedawa
asortymenty w 6 ró nych bran ach (od telekomunikacyjnej, przez
sportow i militarn , na finansowej, ubezpieczeniowej i szkole-
niowej ko cz c), po rednio pomaga podnosi wyniki w kilkuna-
stu innych (m.in. w nasiennictwie, hotelarstwie i po rednictwie
pracy). Setki, je li nie tysi ce razy us ysza odmow od Klien-
tów, setki tysi cy razy wykonywa telefon do Klienta, nie pami ta,
ile spotka bezpo rednich z Klientami odby . Zna polskie realia
sprzeda owe jak ma o kto. Wie, jak to jest zarobi z prowizji
kilkana cie tysi cy z otych, jak i przetrwa miesi c o „go ej
podstawie”. Oprócz tego ponad 1000 godzin sp dzi , szkol c
i wspomagaj c Sprzedawców, Doradców, Mened erów, Dyrekto-
rów Handlowych i W a cicieli Firm zarówno na warsztatach
grupowych, jak i indywidualnych sesjach. Pasjonat psychologii
sprzeda y, bran owej literatury i rozwoju osobistego. Do-
wiadczenia sprzeda owe przenosi w wiat teorii, a nim wyg osi
teori , sprawdza j w realiach sprzeda owych.
O ksi ce
Ksi ka nie powsta a z my l o wszystkich. Powsta a z my l
o ludziach, którzy nie boj si i nie wstydz przyzna , e co
w yciu sprzedaj . Praktyczne wiczenia i historie z polskiego
ycia sprzeda owego zainspiruj i dadz gotowe podpowiedzi,
by móg spe nia marzenia coraz liczniejszej rzeszy Klientów.
A przy okazji zarobi pieni dze daj ce komfort i spokój. Zainte-
resowany?
Lista róde z jakich m.in uczy si i korzysta do tej publikacji
autor:
1. Daniel Kahneman –
Pu apki My lenia,
wyd. Media
Rodzina, 2012
2. Daniel H. Pink –
Jak by dobrym Sprzedawc
, wyd.
Studio Emka, Warszawa, 2014
3. Zig Zigar –
Sztuka Profesjonalnej sprzeda y,
wyd.
Studio Emka, Warszawa, 1996
4. Wojciech Eichelberger –
Quest,
wyd. Czarna Owca,
Warszawa, 2012
Zgłoś jeśli naruszono regulamin