O czym nie wie 90 procent katolikow.txt

(20 KB) Pobierz
120 r. - Pierwsze wzmianki o używaniu wody więconej do "wypędzania duchów" nieczystych.

156 (lub 167) r. - Po męczeńskiej mierci biskupa Polikarpa i jedenastu wiernych z kocioła w Smyrnie (Turcja) zainicjowano praktykę czczenia zmarłych "więtych" i ich relikwii. 

II w. - więty Klemens z Aleksandrii pisał: "Każda kobieta powinna być przepełniona wstydem przez samo tylko mylenie, że jest kobietš".

II w. - Pod koniec II wieku wyznawcy chrystianizmu zaczynajš głosić nauki o dziewictwie Maryi. Wczeniej nikt tego nie twierdził.

200 r. - Ustanowiono "stan duchowny" przez wprowadzenie ordynacji. Chrzecijanie zostali podzieleni na duchownych i laików - przedtem wszyscy byli na równi, jednoczenie będšc braćmi i kapłanami przed Bogiem.

312 r. - Bitwa pod mostem mulwijskim, w której Konstantyn zwyciężył i zabił Maksencjusza. Z powodu wizji sennej, którš ujrzał przed bitwš Konstanty (miał wygrać dzięki symbolowi krzyża), rok póniej wydał edykt zrówujšcy religię chrzecijańskš z religiami pogańskimi. Odtšd, z roku na rok, dzięki prochrzecijańskim nastawieniom Konstantyna, pozycja chrzecijaństwa będzie się umacniać, a inne religie będš wypierane. Polityka ta w ostatecznoci doprowadziła do przeladowania i mordowania niechrzecijan przez fanatyków religijnych. Przeladowani stali się przeladowcami.

314 r. - Uchwalono ekskomunikę dla dezerterów. Dotšd Kociół zabraniał zabijania w obronie koniecznej.

321 r. - Cesarz Konstantyn nakazuje oficjalnie więcić niedziele zamiast dotychczasowej soboty. Dekret Konstantyna brzmi następujšco: "Czcigodny dzień Słońca winien być wolny od rozpraw sšdowych i od wszelkich zajęć ludnoci miejskiej; natomiast mieszkańcy wsi mogš w tym dniu swobodnie uprawiać rolę" (Codex Justinianus, III, 12).

325 r. - Sobór nicejski. W wyniku głosowania 250 biskupów sprowokowanego naukami Arrio, księdza heretyka z Aleksandrii, który głosił że Jezus nie jest Bogiem, tylko bóstwem niższej klasy, 248 biskupów głosowało za uznaniem, że "Syn Boga został zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu czyli, że Bóg Syn jest tak samo Bogiem, jak Bóg Ojciec i że Bóg jest jeden, ale w różnych Osobach".

360 r. - Wprowadzenie zwyczaju czczenia aniołów.

364 r. - Na synodzie w Laodycei Kociół zabronił więtowania soboty. W Kanonie XXIX tegoż Soboru widnieje następujšcy zapis: "Chrzecijanie nie powinni judaizować i próżnować w sobotę, ale powinni pracować w tym dniu; powinni szczególnie uczcić Dzień Pański będšc chrzecijanami, i jeli to możliwe, nie pracować w tym dniu. Jeli jednak będš judaizować w tym dniu zostanš odłšczeni od Chrystusa" (C. J. Hefele, History of the Councils of the Church).

382 r. - Synod w Rzymie zwołany przez Damazego ustanawia zwierzchnictwo Kocioła rzymskiego nad pozostałymi. Uchwała głosi: "Choć kocioły katolickie rozsiane na ziemi sš jednš komnatš lubnš Chrystusa, więty kociół rzymski jednak został wywyższony ponad wszystkie kocioły nie uchwałami żadnych synodów, lecz otrzymał prymat słowami Pana i Zbawiciela naszego". Dotšd nie istniał jeden, wielki Kociół katolicki, tylko wiele pomniejszych i nieraz konkurujšcych ze sobš.

385 r. - Po raz pierwszy katoliccy biskupi polecili cišć innych chrzecijan z powodów wyznaniowych. Miało to miejsce w Trewirze.

390 i 393 r. - Synody w Hipponie i Kartaginie ratyfikujš kanon "Pisma więtego".

IV w. - Pierwsza uroczystoć Wszystkich więtych Męczenników zainicjowana przez kociół w Antiochii.

IV w. - Poczštek okresu mordowania pogan i plšdrowania ich wištyń przez chrzecijan podjudzanych przez biskupów, opatów i mnichów. W 347 r. Ojciec Kocioła Firmicus Maternus zachęca władców: "Niechaj ogień mennicy albo płomień pieca hutniczego roztopi posšgi owych bożków, obróćcie wszystkie dary wotywne na swój pożytek i przejmijcie je na własnoć. Po zniszczeniu wištyń zostaniecie przez Boga wywyższeni".

431 r. - Sobór w Efezie przyjmuje zasadę wiary w boskš naturę Jezusa i uznaje Marię za "Bożš Rodzicielkę".

449 r. - Leon I wprowadza prymat biskupa Rzymu nad innymi biskupami i tym samym staje się pierwszym papieżem w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Dotšd istniało wiele rozproszonych tez o prymacie, a każdy biskup większego miasta nazywany był papieżem, czyli "papa".

V w. - W połowie V wieku dzień 15 sierpnia staje się więtem M.B., a cesarz Maurycjusz ustanawia ten dzień więtem dla całego Cesarstwa.

539 r. - Ustanowiono władzę papieży oraz ofiarę mszy więtej.

VI w. - Za sprawš mnichów irlandzkich spowied "na ucho" rozprzestrzenia się w całej Europie. Do tego czasu spowied na ogół odbywano publicznie i to bardzo rzadko w cišgu całego życia.

VI w. - Na mocy cesarskiego dekretu, wszyscy poganie zostali uznani za ludzi bez majštku i praw: "iżby ograbieni z mienia, popadli w nędzę".

600 r. - Wprowadzenie "godzinki" do M.B. oraz łacinę do liturgii.

638 r. - Szósty sobór w Toledo nakazuje przymusowe ochrzczenie wszystkich Żydów zamieszkałych w Hiszpanii.

694 r. - Siedemnasty sobór toledański uznaje wszystkich Żydów za niewolników. Ich kapitały ulegajš konfiskacie, zostajš im też odebrane dzieci od siódmego roku życia wzwyż.

715 r. - Wprowadzono modlitwy do więtych.

726 r. - W Rzymie zaczęto czcić obrazy.

783 r. - Nastał zwyczaj całowania nóg papieża.

835 r. - Papież Jan XI ustanawia osobne więto ku czci Wszystkich więtych, wyznaczajšc na dzień im powięcony 1 listopada.

X w. - Odo z Cluny głosi: "Obejmować kobietę to tak, jak obejmować wór gnoju..."

993 r. - Papież Leon III zaczšł kanonizować zmarłych.

1015 r. - Wprowadzono przymusowy celibat dla duchownych, aby rozwišzać problem przejmowania spadków przez ich rodziny. Dotšd duchowni mieli żony i dzieci.

1054 r. - Michał Ceruliusz, patriarcha kocioła wschodniego i Leon IX (porednio) obrzucili się nawzajem klštwami.

1077 r. - Papież Grzegorz VII ustanowił formalnš "klštwę", czyli wyklęcie przez instytucję Kocioła (nie mylić ze zwykłš klštwš).

1095 r. - Papież Urban II krytykuje przeladowania pielgrzymów przez Turków. W efekcie rycerze Europy i proci ludzie ruszyli na Jerozolimę. Zainicjował w ten sposób pierwszš wyprawę krzyżowš.

1099 r. - Masakra Muzułmanów i Żydów w Jerozolimie (w tym ok. 70 000 Saracenów). Kronikarz Rajmund d'Aguilers pisał: "Na ulicach leżały sterty głów, ršk i stóp. Jedni zginęli od strzał lub zrzucono ich z wież; inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem spaleni. To był prawdziwy, zdumiewajšcy wyrok Boga nakazujšcy, aby miejsce to wypełnione było krwiš niewiernych" ("Historia Francorum qui ceperunt Jeruzalem").

XII w. - Uczony i filozof, więty Tomasz z Akwinu głosił, że zwierzęta nie majš życia po mierci ani wrodzonych praw, oraz że "przez nieodwołalny nakaz Stwórcy ich życie i mierć należš do nas".

1140 r. - Ułożono i przyjęto listę 7 sakramentów więtych. Do tego czasu udzielano sakramentów w sposób nieuporzšdkowany (np. słowiańscy księża za jeden z sakramentów uznawali postrzyżyny!).

1204 r. - Zaczęła działać więta Inkwizycja. Słudzy Kocioła zamęczyli lub spalili żywcem setki tysięcy ludzi.

1202-1204 r. - IV krucjata zainicjowana przez Innocentego III, by wesprzeć krzyżowców w Palestynie. Na skutek polityki Henryka Dandolo, żołnierze Chrystusa zwrócili się przeciwko Bizancjum i zdobyli Konstantynopol, z zaciekłociš grabišc i wyrzynajšc mieszkańców. Na koniec spalili miasto. Zrabowano niesłychane iloci złota i srebra a skala przemocy przekroczyła wszelkie ówczesne normy wojenne. Na zdobytym terenie utworzono efemeryczne państewko nazwane Cesarstwem Łacińskim. Przypieczętowało to rozłam między chrzecijaństwem wschodnim a zachodnim.

1208 r. - Innocenty III zaoferował każdemu, kto chwyci za broń, oprócz prolongaty spłat i boskiego zbawienia, również ziemię i majštek heretyków oraz ich sprzymierzeńców. Rozpoczęła się krucjata, której celem było wymordowanie Katarów. Szacuje się, iż krucjata pochłonęła milion istnień ludzkich, nie tylko Katarów, ale dotknęła większš częć populacji południowej Francji.

1229 r. - Z powodu potajemnych zebrań wiernych dla czytania Biblii i interpretowania jej w sposób godzšcy w nauczanie i praktykę kocielnš, papież Grzegorz IX zakazał czytania "Biblii" pod sankcjš kar inkwizycyjnych.

1231 r. - Nakaz papieski zalecał palenie heretyków na stosie. Pod względem technicznym pozwalało to uniknšć rozpryskiwania się krwi.

1234 r. - Papież Grzegorz IX nakłania do krucjaty przeciw chłopom ze Steding, którzy odmawiajš arcybiskupowi Bremy nadmiernej daniny. Pięć tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci ginie z ršk krzyżowców, a zagrody owych chłopów zajmujš osadnicy obdarzeni nimi przez Kociół.

1244 r. - Na soborze w Narbonne zdecydowano, aby przy skazywaniu heretyków nikogo nie oszczędzano. Ani mężów ze względu na ich żony, ani żon ze względu na męża, ani też rodziców ze względu na dzieci. "Wyrok nie powinien być łagodzony ze względu na chorobę czy podeszły wiek. Każdy wyrok powinien obejmować biczowanie".

1252 r. - W bulli "Ad extripanda" papież Innocenty IV przyrównał wszystkich chrzecijan-niekatolików do zbójców i zobowišzał władców do tego, by winnych heretyków zabijano w cišgu pięciu dni.

1263 r. - Zatwierdzono przyjmowanie komunii pod jednš postaciš.

1264 r. - Ustanowiono uroczystoć Bożego Ciała.

1275 r. - Pojawiły się dyskusje na temat płacenia daniny. W odpowiedzi papież ekskomunikował całe miasto - Florencję.

XIV w. - Wybucha epidemia czarnej mierci. Kociół wyjaniał, że winę za ten stan rzeczy ponoszš Żydzi, zachęcajšc przy tym do napaci na nich.

1311 r. - Papież Klemens V jako pierwszy ukoronował się potrójnš koronš władcy.

1313 r. - Sobór w Zamorze ponownie zarzšdza zniewolenie Żydów i pod grobš ekskomuniki żšda wykonania postanowienia przez władze wieckie. Antysemickie dekrety kocielne będš pojawiać się aż do X...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin