Czsy biblijne sa juz teraz.txt

(19 KB) Pobierz
Jeszcze klika lat temu wizja utworzenia Rzšdu wiatowego uważana była powszechnie za teorie spiskowš, jednak w ostatnim czasie nikt nie ma już wštpliwoci, że utworzenie globalnej władzy jest tylko kwestiš czasu. a najważniejsi politycy zaczęli mówić o tym prost - patrz ostatni zjazd G-20 , gdzie zadeklarowano, ze grupa ta będzie przekształcała się w Gospodarczy Rzšd wiatowy jako odpowied na kryzys gospodarczy...

Brzmi to szczególnie niepokojšco, jeżeli wemiemy pod uwagę, że obecnie przez wiat przetaczała się kolejna po kryzysie gospodarczym, budzšca wštpliwoci co do swojej przypadkowoci, globalna "katastrofa" czyli pandemia grypy AH1N1.

Do tego dochodzi wyranie zaostrzajšca się sytuacja w okół Iranu, która również przyspieszyła w ostatnim czasie,a która obok strachu przed globalnym kryzysem, grypš czy zmianami klimatycznymi dorzuca jeszcze grobę wojny nuklearnej ( główny argument za powstrzymaniem Iranu ).

Można odnieć wrażenie, że proces zastraszenia społeczeństwa wiatowego rusza pełnš parš, aby tym bardziej wykazać potrzebę utworzenia wiatowego kierownictwa jako wademekum na te wszystkie problemy ( tak jak już na pewno miało to miejsce w zwišzku z kryzysem gospodarczym ).

Co więcej jeli przeanalizujemy główne warunki potrzebne do rozpoczęcia biblijnej apokalipsy, to w normalnych warunkach do ich wypełnienia, potrzeba max 15-20 lat. ( chyba że nastšpiło by przyspieszenie tworzenia się Rzšdu wiatowego np w wyniku pandemii wirusa, kolejnej fali kryzysu czy znaczšcej eskalacji napięcia na bliskim wschodzie - np użycie pierwszy raz od 60 lat broni jšdrowej ).

Ponad to ewentualny konflikt, wpisuje się obok pozostałych procesów, które można rozpatrywać w kategoriach znaków końca, jako pretekst do zawarcia tzw fałszywego pokoju, przez osobę, która póniej stanie na czele wiatowego rzšdu. Może również umożliwić proces odbudowy wištyni Żydowskiej, co jest kolejnym warunkiem rozpoczęcia ostatniego kresu w dziejach ludzkoci.

Główne warunki rozpoczęcia apokalipsy to:

1. Powstanie globalnej władzy - Wszystko zmierza do powstania rzšdu wiatowego , czyli apokaliptycznej bestii,  "i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem".

Co ciekawe większoć wiatowych instytucji , funkcjonuje według zasad opisanych w apokalipsie. Po pierwsze tworzš je prezydenci/ premierzy poszczególnych krajów - "I ujrzałem Bestię wychodzšcš z morza majšcš dziesięć rogów (...) A dziesięć rogów, które widziałe, to dziesięciu królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmš władzę JAKBY KRÓLOWIE ( prezydenci/ premierzy? ) na JEDNĽ GODZINĘ ( kadencja? ) wraz z Bestiš.", a po drugie: sami wybierajš swoich przewodniczšcych - "i dali Bestii królewskš swš władzę, aż Boże słowa się spełniš".

Ostatni cytat wiadczy o tym, że "jakby królowie", oddadzš władzę bestii dobrowolnie ( na zasadzie wyboru przewodniczšcego danego ugrupowania ) oraz,że "władca" będzie wybrany jedynie przez wšskš grupę "10" prezydentów/ premierów z całkowitym pominięciem społeczeństw wiata ( czyli nie będzie wybrany w wyborach powszechnych ). Jest to zgodne z zasadami wybierania przewodniczšcych wiatowych instytucji, jak ONZ czy od 1 grudnia UE - w traktacie lizbońskim czytamy "5. Rada Europejska wybiera swojego PRZEWODNICZĽCEGO większociš kwalifikowanš na okres dwóch i pół roku;".

na razie "jakby królów" jest 27, ale od 2014 będzie już tylko 18 (według zasady 2/3 ), wiec jest duża szansa że kolejnym krokiem będzie 1/3, co przy wejciu do unii jeszcze 2-3 krajów, a mniej więcej tyle jest chętnych da 10...

Warto dodać, że jeszcze klika lat temu wizja utworzenia Rzšdu wiatowego uważana była powszechnie za teorie spiskowš, jednak w ostatnim czasie nikt nie ma już wštpliwoci, że utworzenie globalnej władzy jest tylko kwestiš czasu, a najważniejsi politycy zaczęli mówić o tym prost - patrz ostatni zjazd G-20 , gdzie zadeklarowano, ze grupa ta będzie przekształcała się w Gospodarczy Rzšd wiatowy jako odpowied na kryzys gospodarczy...  

Na utworzenie Rzšdu wiatowego, w zależnoci czy będzie on ewoluował z UE, G-20, ONZ czy też powstanie w wyniku połšczenia Unii poszczególnych kontynentów ( najmniej prawdopodobne ) , potrzeba jakie 10-15 lat. Jednak niezależnie od scenariusza, który będzie towarzyszył jego tworzeniu, samo powstanie globalnej władzy, czy się to komu podoba czy nie, jest jednym z głównych znaków apokalipsy i jeszcze nigdy w historii wiata żadne podobne zdarzenie nie miało miejsca  - pierwszy raz ma ono szanse zaistnieć dopiero dzi, jako rzšd wiatowy.

2. Pojawienie się "władcy" ziemi - mało prawdopodobne, aby po uformowaniu się rzšdu wiatowego, nie wyłonił on swojego przewodniczšcego/ prezydenta, co oznacza że po jego powstaniu, wyłonienie "władcy" będzie tylko kwestiš czasu.

Ponad to, w UE włanie powstały dwa urzędy które mogš odegrać tu istotna role tj "prezydenta" oraz "wielkiego przedstawiciela" który będzie zajmować się dyplomacjš. Obie posady stwarzajš realnš szanse na wypełnienie się proroctwa dotyczšcego zawarcia przez "władce" 7 letniego, fałszywego pokoju pomiędzy jego mocarstwem, Izraelem i krajami na bliskim wschodzie ( "Będzie zwyciężał i jako fałszywy [ksišżę pokoju] zawrze pokój z wieloma na 7 lat" ), co wynika z zaangażowania UE we wszelkie napięcia w tym rejonie wiata i długš historie prowadzenia tam rokowań pokojowych. Co ciekawe UE działa włanie według 7-letnich okresów czasu planowania.

W zależnoci od pkt 1 potrzeba na to około 10-15 lat  

Ale niezależnie od tego, podobnie jak w przypadku punktu pierwszego, nigdy od czasów spisania apokalipsy nic podobnego nie miło miejsca, a ma szanse zrealizować się, w najbliższych latach.  

3. Istnienie i odbudowa Izraela - Warunki takie jak istnienie i odbudowa Izraela zostały spełnione w 1948/68 do około roku 2000 ( największe prace zwišzane z odbudowš ). Jeszcze 50 lat temu Izrael był pustyniš. Dzi zgodnie z tekstami z przed 3 tys lat odzyskał niepodległoć, został odbudowany i stał się jedynym zielonym skrawkiem ziemi w regionie.

"Potem powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zbiorę synów izraelskich sporód narodów, do których przybyli, i zgromadzę ich zewszšd, i przyprowadzę ich do ich ziemi" oraz

"I odbudujš starodawne ruiny, podwignš opustoszałe osiedla przodków, odnowiš zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń."

Teraz zostaje tylko aby utwierdził się w tym, że jest bezpieczny, zgodnie ze słowami "Kiedy bowiem będš mówić: Pokój i bezpieczeństwo - tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemiennš, i nie ujdš", co nastšpi prawdopodobnie po otrzymaniu gwarancji od bestii ( czytaj rzšdu wiatowego/UE ) po podpisaniu pokoju.

4. Głoszenie ewangelii wszystkim narodom. Dzięki TV, radiu, internetowi i sieci satelitów ten punkt, pierwszy raz w historii, staje się faktem.  

`I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie na wiadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec'  

Warto dodać, że był to główny znak końca podany przez Chrystusa apostołom, gdyż jako jedyny ( inne to wojny, głód, trzęsienia ziemi ) jest zdarzeniem jednorazowym - niepowtarzalnym. Tylko raz ewangelia może zaczšć być głoszona wszystkim i włanie teraz to się dzieje  

Można powiedzieć, ze jest spełniany obecnie - max 10 lat.

5. Odbudowa wištyni Żydowskiej - jest to najtrudniejszy do okrelenia punkt ze względów politycznych. Jeszcze nie dawno głównym problemem stojšcym na drodze do odbudowy wištyni były meczety muzułmański znajdujšce się na wzgórzu wištynnym. Istniały w prawdzie w Izraelu silne ruchy na rzecz jej odbudowy, o czym jeszcze 60 lat temu nie mogło być w ogóle mowy, ale wobec wyżej wspomnianych problemów ciężko było sobie wyobrazić, że nastšpi to w najbliższym czasie i bez poprzedzajšcych odbudowę gwałtownych wydarzeń na bliskim wschodzie ( np: wojna Iran - Izrael ).

Jednak według ostatnich informacji docierajšcych z Izraela, ortodoksyjni żydzi rozpoczynajš włanie przygotowania do odbudowy kopi trzeciej wištyni. wištyni będzie zbudowana według planów, danych żydom przez Boga w ST w skali 1:1 i powstanie na zachodnim brzegu Jordanu, koło miasta Jerycho, a jeli nadarzy się okazja zostanie przeniesiona na miejsce poprzedniej wištyni, gdzie obecnie znajdujš się meczety Al-Aksa i Omara.

"Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; BO NIE STANIE SIĘ TO PIERWEJ, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwoci, syn zatracenia, Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, A NAWET ZASIĽDZIE W WIĽTYNI BOŻEJ, podajšc się za Boga."  

Pokazuje to, że kolejny warunek opisany w Biblii, w doć niespodziewany sposób zaczyna się realizować. Oczywicie podobnie jak w pozostałych przypadkach, jeszcze nigdy od czasów zburzenia drugiej wištyni żydowskiej w roku 70 ,aż do czasów obecnych nie miał on szans na realizacje.

http://www.tvn24.pl/12691,1623073,0,1,zydzi-buduja-nowa-swiatynie-jeroz  olimska,wiadomosc.html

6. Warunki do zaistnienie wielkiego ucisku - Prawa jednostki sš ograniczane na rzecz służb bezpieczeństwa, obywatele sš coraz bardziej kontrolowani, zwiększajš się możliwoci technologiczne w tym zakresie ( patrz: miniaturyzacja, monitoring, satelity, namierzanie i podsłuchiwanie telefonów, systemy rozpoznawania twarzy, chipy w dowodach, odciski palców i biometryczne zdjęcia twarzy w dokumentach ), czyli narzędzia które posłużš do podporzšdkowania sobie ludzkoci i zaprowadzenia terroru po zakończeniu okresu fałszywego pokoju.

W tym roku w Polsce ( 2009 )zaczęły obowišzywać paszporty z odciskami palców, a w przyszłym roku będziemy mieli nowe dowody zawierajšce chipy elektroniczne do których w każdej chwili, będzie można dograć dodatkowe informacje o włacicielu ( np: odciski palców czy biometryczny obraz twarzy, który umo...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin