Metodologia - I termin.pdf

(181 KB) Pobierz
Wersja A
1.
Epistemologia to dział filozofii, zajmujący się relacjami między
poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością. W stosunku do psychologii
poznawczej nauka ta:
a.
+ Posiada wspólny przedmiot, lecz różną metodę
b.
Posiada różny przedmiot lecz wspólną metodę
c.
Posiada wspólny zarówno przedmiot, jak i metodę a różni się jedynie
systemem pojęć
2.
Rozumowanie dedukcyjne w psychologii
a.
+ Ma zastosowanie w psychometrii
b.
+ Występuje w modelu weryfikacji teorii wg Poppera
c.
Nie występuje
3.
Operacjonista zgodzi się z definicją moralności:
a.
Jest to system powiązań funkcjonalnych w centralnym układzie
nerwowym pomiędzy zachowaniem prospołecznym a układem nagrody,
wytworzony w celu przetrwania gatunku.
b.
+ Jest to wyrażona liczbowo zgodność pomiędzy wybieranymi przez
jednostkę wartościami a wartościami wskazanymi przez ekspertów z
dziedziny etyki
c.
Jest to system norm zachowania zgodnych z sumieniem jednostki
4.
Według stanowiska realistycznego reprezentowanego przez Poppera
a.
Najbardziej użyteczne są pojęcia maksymalnie precyzyjne
b.
+ Najbardziej użyteczne są pojęcia o średniej precyzji
c.
Najbardziej użyteczne są pojęcia maksymalnie ogólne
5.
Claudius Galenus wyróżnił temperament sangwiniczny (dominacja krwi
w organizmie) choleryczny (dominacja żółci) flegmatyczny (dominacja
flegmy) melancholiczny (dominacja czarnej żółci). Wadą tej typologii
jako systemu pojęć w nauce współczesnej jest:
a.
Nieprzydatność do opisu różnic indywidualnych
b.
+ Nieprzydatność do wyjaśniania mechanizmu różnic indywidualnych
c.
Brak możliwości formalizacji matematycznej
6.
Dziecko przeżywa wrogość do nauczyciela, o czym świadczy agresja ze
strony dziecka, lub też brak agresji, gdyż wrogość została wyparta.
Stwierdzenie takie (na gruncie falsyfikacjonizmu)
a.
+ Jest zawsze prawdziwe
b.
+ Jest naukowo bezużyteczne
c.
Jest poprawne
7.
Eksploracyjne badanie ex post facto w modelu hipotetyczno- dedukcyjnym
a.
Nie ma zastosowania
b.
+ Służy integracji faktów pierwotnych i tworzeniu modelu wyjaśniającego
c.
Służy weryfikacji modelu poprzez sprawdzanie hipotezy w oparciu o
przewidywane fakty
8.
Teoria znaczenia to inaczej
a.
Pragmatyka
b.
Syntaktyka
c.
+ Semantyka
9.
Neurotyk to człowiek który cierpi z powodu nieadekwatnego obrazu
siebie. Aby poprawić ostrość pojęcia Neurotyk należy
a.
Doprecyzować używane w definicji terminy
b.
+Wprowadzić kryterium umożliwiające rozróżnienie osób neurotycznych
i nieneurotycznych
c.
+Opracować narzędzia pomiarowe dla zmiennych wchodzących w skład definicji
10. Nadznaczenie w odniesieniu do pojęcia zależności społecznej
a.
+ Nie pozwala na sformułowanie jednoznacznych kryteriów jego stosowalności
b.
+ Pozwala zastosować to pojęcie do opisu dynamiki procesów na
portalach społecznościowych
c.
Powinno być wyeliminowane poprzez ograniczenie treści pojęcia
ściśle do zespołu wskaźników
11. Wskażnikiem rzeczowym jest
a.
+ Wskaźnik empiryczny
b.
Wskaźnik definicyjny
c.
+ Wskaźnik inferencyjny
12. W celu wyjaśnienia mechanizmów uprzedzeń zaplanowano badanie, w
którym anonimowo wzięły udział osoby wyrażające na portalach
społecznościowych treści ksenofobiczne (grupa A) oraz grupa kontrolna
(grupa B). W grupie A stwierdzono większy odsetek osób o niższym
wykształceniu. Zależność ta jest silniejsza w grupie mężczyzn niż
kobiet. Można zatem stwierdzić że:
a.
Przyczyną uprzedzeń narodowościowych wśród mężczyzn są braki w edukacji
b.
+ Zależność pomiędzy wykształceniem i płcią a uprzedzeniami ma
charakter interakcyjny
c.
+ Zależność pomiędzy wykształceniem i płcią a uprzedzeniami ma
charakter korelacyjny
13. W badaniu opisanym w p. 11. Płeć ma status
a.
Zmiennej niezależnej głównej
b.
+ Zmiennej niezależnej- moderatora
c.
Zmiennej niezależnej- mediatora
14. Definicja projektująca opracowana w ramach teorii psychoterapii
humanistycznej „Świadomość moralna jest to pożądana w rozwoju osoby
zdolność do kierowania się świadomymi zasadami moralnymi” jest
a.
Zbyt szeroka (gdyż zdolność taką może posiadać również osoba
cyniczna i aspołeczna)
b.
+ Mało użyteczna naukowo (z powodów jak w punkcie „a”)
c.
+ Niepoprawna formalnie
15. W badaniu opisanym w punkcie 11 zmienną niezależną były
a.
Częstość wypowiedzi ksenofobicznych
b.
+ Płeć
c.
+ Wykształcenie
16. Powtórzono badanie opisane w punkcie 11, na tej samej próbie,
pytając badanych dodatkowo o wiek. Można to badanie uznać za
a.
+ Replikację w celu eliminacji alternatywnych wyjaśnień
b.
+ Replikację w celu oceny czy wiek należy do moderatorów zależności
c.
Replikację w celu oceny czy wiek należy do mediatorów zależności
17. W kolejnym badaniu nawiązującym do opisanego w punkcie 11
przeprowadzono szczegółowy wywiad z osobami z grupy A, pytając o
poziom życia, wykształcenie rodziców i miejsce zamieszkania. Badanie
to można uznać za
a.
+ Badanie ex post facto w wariancie konfirmacyjnym
b.
Badanie eksperymentalne
c.
Badanie ex post facto w wariancie eksploracyjnym
18. Badacz podzielił badanych losowo na dwie grupy. Następnie jedną z
nich poprosił o zanotowanie pięciu rzeczy które uważają za sukces,
drugą zaś o zanotowanie pięciu rzeczy które są ich porażką. Następnie
obie grupy poprosił o wypełnienie skali postaw wobec imigrantów
zarobkowych. Wyniki w pierwszej z grup okazały się wyższe. Problem
badawczy najtrafniej oddaje stwierdzenie:
a.
+ Ocena przyczynowego wpływu frustracji na postawy wobec imigrantów
b.
Ocena współwystępowania frustracji i uprzedzeń wobec imigrantów
c.
Ocena związku między pamięcią a uprzedzeniami
19. Badanie opisane powyżej jest narażone na
a.
Błąd testowania
b.
+ Błąd selekcji
c.
+ Nierównoważność grupy eksperymentalnej i kontrolnej
20. Zmienną zależną w powyższym badaniu jest
a.
Pamięć
b.
Wywołane przez manipulację poczucie frustracji
c.
+ Postawa wobec imigrantów
21. Z punktu widzenia etyki, w badaniu opisanym wyżej
a.
+ Badani powinni zawsze mieć możliwość rezygnacji
b.
Badanym należy przedstawić hipotezy badawcze
c.
+ Badanym należy przedstawić procedurę badania, nie zdradzając
jednak jego celu.
22. Badanie eksperymentalne bez pretestu, z grupą kontrolną można
zabezpieczyć przed wystąpieniem efektu selekcji przez
a.
+ Powiększenie grupy badanych
b.
Opracowanie bardziej rzetelnych metod pomiarowych
c.
+ Rezygnację z grupy kontrolnej
23. Metaanaliza polega na
a.
Analizie metodologicznej badania
b.
+ Analizie zbiorczej wyników kilku niezależnych badań
c.
Połączeniu wyników badań własnych z wcześniej znaną teorią.
24. Wydłużony czas rozwiązywania testu jest wskaźnikiem zaburzeń
poznawczych. Czułość tego wskaźnika można zwiększyć
a.
+ Zawsze kosztem specyficzności
b.
Przyjmując dłuższy czas krytyczny
c.
+ Przyjmując krótszy czas krytyczny
25. Czas reakcji może być (w zależności od sytuacji) zmienną wyrażoną
na skali
a.
+ Przedziałowej
b.
+ Porządkowej
c.
+ Nominalne
Zgłoś jeśli naruszono regulamin