Atlas historyczny Polski - Mazowsze w drugiej połowie XVI w. (część II).pdf

(19952 KB) Pobierz
POLSKA AKADEMIA NAUK
INSTYTUT HISTORII
ATLAS HISTORYCZNY
POLSKI
MAZOWSZE
W DRUGIEJ POŁOWIE X VI WIEKU
CZĘŚĆ II
KOMENTARZ
INDEKSY
PAŃSTWOWE
WYDAWNICTWO
NAUKOWE
MAZOWSZE
W D
R
U G IE J P O Ł O W IE X V I W I E K U
POLSKA AKADEMIA NAUK
INSTYTUT HISTORII
ATLAS HIST
O
RYCZNY
POLSKI
MAPY SZCZEGÓŁOWE X V I W IEKU
7
P A Ń S T W O W E W Y D A W N I
C
TWO N A U K O W E
Redakcja techniczna
Wanda
Pragłowska
J a n
u
sz E k s z t a j n
p a ń s t w o w e w y d a w n ic t w o n a u k o w e
W ydanie I. Nakład 1350+150. Ark. wyd. 37, 5. Ark. druk. 32+m apy.
Papier druk. sa t. kl. I I I . 80 g. Oddano do składania 2. I I . 1973. P
odpisano
do druku 18. V I. 1973. D ruk ukończono w czerwcu 1973. Zam. 1048/73.
N-15 Cena zł 110, -
WROCŁAWSKA D RU KARN IA NAUKOWA
POLSKA AKADEMIA NAUK
INSTYTUT HISTORII
MAZOWSZ
E
W DRUGIEJ POŁOWIE XVI WIEKU
Pod redakcją
Władysława Pałuckiego
opracowali
Anna Dunin-Wąsowiczowa, Irena Gieysztorowa,
Józef Humnicki, Wojciech Kalinowski,
W anda Lewandowska, Kazimierz Pacuski, W ładysław Pałucki,
Henryk Rutkowski, W anda Szaniawska
CZĘŚĆ II
KOMENTARZ
INDEKSY
W A R S Z A W A
1973
Zgłoś jeśli naruszono regulamin