Zmien swoje zycie w 30 dni.pdf

(306 KB) Pobierz
Spis tre ci
S owo wst pne
Dzie 1. Nowy pocz tek
Dzie 2. Oka sobie uznanie
Dzie 3. Trening pewno ci siebie
Dzie 4. Cel i pasja
Dzie 5. Afirmacje, intencje i cele
Dzie 6. Wysi ek, ryzyko czy mier na miejscu?
Dzie 7. Wymys czy fakt?
Dzie 8. Dyscyplina daje wolno
Dzie 9. L nij blaskiem swego wn trza
Dzie 10. Konsolidacja
Dzie 11. Wyrzuty sumienia
Dzie 12. Mów otwarcie, czego chcesz
Dzie 13. Pot ga s ów
Dzie 14. K amca, k amca
Dzie 15. Ufne serce
9
12
22
31
41
52
61
69
77
88
95
104
113
124
133
144
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji
"Zmień swoje życie w 30 dni"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Twój E-Biznes
Copyright by Złote Myśli & Rhonda Britten, rok 2016
Autor: Rhonda Britten
Tytuł: Zmień swoje życie w 30 dni
Data: 21.06.2016
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
www.zlotemysli.pl
email:
kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej
odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
S owo wst pne
rzydziestodniowy trening zaprezentowany w niniejszej publikacji
ma na celu wprowadzenie widocznych zmian w sposobie odczuwa-
nia, my lenia oraz dzia ania w dowolnym obszarze Twego ycia.
Przez 20 lat swego ycia b ka am si w poszukiwaniu prawdziwego
ja.
Nie mia am poj cia, kim jestem ani sk d bra o si we mnie poczucie zdezo-
rientowania, przyt oczenia i niezadowolenia. Ca win za ten stan rzeczy
nies usznie przypisywa am sobie. Nie by am w stanie dostrzec prawdy, która
od zawsze mieszka a w moim sercu.
W ci gu kolejnych 30 dni naucz Ci kilku wa nych umiej tno ci,
dzi ki którym Twoje ycie ulegnie radykalnej przemianie. Wiedz , któr
pragn Ci przekaza , naby am w trakcie osobistego procesu uzdrowienia.
By am i jestem wiadkiem tego, jak wielu osobom pomog a ona w budo-
waniu lepszego ycia, dlatego wiem, e to, czym dziel si z czytelnikiem,
faktycznie „dzia a”. Potrzebowa am 20 lat swego ycia, aby dokona tego,
co Tobie zajmie jedynie 30 dni, pod warunkiem e zechcesz po wi ci
jeden dzie na ka de z zaprezentowanych tu zagadnie .
Proces uzdrowienia wymaga ode mnie
skupienia uwagi.
Cz sto zdarza
si , e kto pragnie zmieni pojedyncz cech swej osobowo ci, lecz nie
jest gotowy do wiadcza negatywnych emocji lub podejmowa jakiego-
kolwiek emocjonalnego ryzyka. A bez tego znacz ce zmiany nigdy nie
nadejd . Je li nie czujesz w sobie potrzeby radykalnych zmian, od ó t
ksi k . Napisa am j z my l o tych, którzy powa nie podchodz do kwestii
osobistych poszukiwa i pragn lepszego ycia.
Powa ne podej cie do kwestii osobistego rozwoju by o niezb dne, abym
mog a upora si z w asnym dzieci stwem. Jestem pewna, e i w Twoim
yciu zdarzy o si co , co by o sporym wyzwaniem. Pami taj jednak:
T
8
Zmie swoje ycie w 30 dni
Twoja przesz o nie determinuje Twojej przysz o ci. Moja bywa a dla
mnie ci arem, który d wiga am z wielkim trudem. Parali owa mnie
wstyd i poczucie winy. Czu am, e czego mi brakuje, e nie jestem
„do dobra”.
S dzi am, e to w a nie jest moje prawdziwe
ja.
Ach, jak bardzo ciesz
si , e by am w b dzie.
Najbardziej traumatyczne wydarzenie mojego ycia sta o si motorem
nap dzaj cym proces zmian w dzieci stwie i wczesnej m odo ci. Mia am
ojca, który mnie nie kocha , a przynajmniej nie kocha w sposób, w jaki
ojcowie zwykle kochaj swoje córki. W wieku 14 lat sprawia am wra enie
beztroskiej nastolatki. Nikt nie przypuszcza by, e dr czy mnie mnóstwo
problemów natury osobistej. By o to wkrótce po rozwodzie moich rodzi-
ców. Zbli a si Dzie Ojca, a ja nie cieszy am si na my l o czekaj cym
mnie spotkaniu. Odczuwa am je jako obowi zek. Tamtego pami tnego dnia
wydarzy o si co strasznego: na moich oczach ojciec zabi mam , a w kilka
sekund pó niej sam pope ni samobójstwo. Od tamtej chwili nosi am w sobie
parali uj cy l k przed w asn niedoskona o ci . Czu am si winna, e nie
zdo a am zapobiec temu, co si sta o. Czu am si winna, e wci
yj , nie
zgin wszy z jego r ki. Zosta am na wiecie sama. Ocalona, lecz panicznie
obawiaj ca si ka dego nowego dnia, który mia nadej .
Mam nadziej , e nie masz za sob równie traumatycznych wspomnie .
Wiem jednak, e wszyscy posiadamy zdolno wczuwania si w prze ycia
innych. Wspólne uczucia s spoiwem ca ej ludzko ci, bez wzgl du na
status ekonomiczny, ras , wyznawan religi lub kulturowe pochodzenie.
Nie spotka am nigdy osoby, której obce by oby uczucie samotno ci lub
wstydu. Ka dy z nas wie, co znaczy „czu si g upio”. Przekonanie o w asnej
niedoskona o ci jest bardzo powszechne.
W ci gu 30 dni pokonamy wspólnie mentaln barier pomi dzy sukcesem
a spokojem umys u, mi dzy wewn trznym poczuciem satysfakcji a dobro-
bytem materialnym. Zrozumiesz, e obydwie pary da si ze sob harmo-
nijnie po czy . Istotne jest to, czy masz w sobie gotowo do podj cia
wyzwania oraz wysi ku woli i umys u, bez wzgl du na okoliczno ci.
Dzi ki otwarto ci i ch ci wspó pracy zrozumiesz, jak wiele korzy ci da
mo e mi o do samego siebie. Odkryjesz, e ycie bez l ku jest mo liwe
dzi ki przyjacio om, a pod anie cie k intuicji wiedzie ku prawdzie.
S owo wst pne
9
Czytelnicy moich ksi ek uwa aj , e sekret tych pozycji tkwi w pro-
stocie przekazu. Jako autor unikam wyszukanych s ów oraz skomplikowanych
przyk adów. Nie zawstydzam czytelnika, aby w ten sposób nak oni go do
zmiany. Nie strofuj ani nie bagatelizuj . Ksi ka, któr trzymasz w r kach,
zawiera odpowiedzi na pytania dotycz ce Ciebie i Twojego ycia. Staraj
si identyfikowa z bohaterami ka dego z rozdzia ów tej ksi ki. Niech tre
ka dego rozdzia u daje Ci do my lenia. Podkre laj to, co wydaje Ci si
wa ne, a nast pnie wielokrotnie czytaj zaznaczone przez siebie fragmenty.
Odpowiadaj na wszystkie zadane pytania. Nie obawiaj si niczego. Od-
powiedzi s w Tobie. Wyruszmy wspólnie w podró , która na zawsze
odmieni Twoje ycie.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin