9 BT-Druga Księga Samuela.pdf

(40325 KB) Pobierz
■.■S
-.• f
W
c
S
'BIBLIA
| g jjj
Druga Księga Samuela
palló
ITT
um
n
HACHETTE
PISMO ŚWIĘTE
STAREGO I NOWEGO
TESTAMENTU
biblia
cysiĄaeciA
DRUGA KSIĘGA SAMUELA
http://chomikuj.pl/KosciolKatolicki
http://chomikuj.pl/WiDI19
skan WiDI19
http://exsite24.pl/user/barabba
W PRZEKŁADZIE Z JĘZYK Ó W ORYGINALNYCH OPRACOWAŁ ZESPÓŁ
B IB L IST Ó W POLSKICH
Z IN ICJATYW Y BENEDYKTYNÓW TYNIECKICH
http://vorek.pl/user/barabba/
http://chomikuj.pl/barabba
barabba@o2.pl
WYDANIE PIĄTE
ILUSTROW ANE
NA NOWO OPRACOWANE I POPRAWIONE
P A L L O tT lN U M
HACHETTE
BIBLIA TYSIĄCLECIA
WYDANIE ILUSTROWANE
Tekst na podstawie Wydania Piątego
REDAKTOR
Ks. Kazimierz Dynarski SAC (+)
Maria Przybył
REDAKCJA NAUKOWA
O. Augustyn Jankowski OSB (+)
Ks. Lech Stachowiak (+), Bp Kazimierz Romaniuk
Ks. Tomasz Hergesel, Ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB
PRZEKŁAD
Ks. Jan Łach
WYBÓR ILUSTRACJI I KOMENTARZE
Ks. Michał Janocha
Irina Tatarova
IMPRIMATUR
Poznań, dnia 29 marca 2005 r., N. 1622/2005,
t Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański,
Ks. Ireneusz Dosz, Kanclerz Kurii Metropolitalnej
Ilustracje: EAST NEWS
Projekt okładki: Maciej Sadowski
Ilustracje na okładce:
Dawid i Batszeba, Paolo Veronese, 1572, Lyon, Muzeum Sztuk Pięknych (przód)
Dawid śpiewający psalmy, Jan de Bray, druga poi. XVII w., Ecosse, Chateau de Gosford (tył)
© Copyright by Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2006
© Copyright for this edition by Hachette Livre Polska Sp. z o.o., Warszawa 2006
KONTAKT Z CZYTELNIKAMI I PRENUMERATA
teł. (0-67) 210 86 50
KOLEKCJA HACHETTE
Hachette Livre Polska Sp. z o.o.
ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa
tel. (0-22) 536 49 20 lub 22, faks (0-22) 536 49 21
WYDAWNICTWO PALLOTTINUM
Al. Przybyszewskiego 30, 60-959 Poznań 2
skr. poczt. 23
tel. (0-61) 867 52 33, faks (0-61) 867 52 38
www.pallottinum.pl,www.biblia.pl
Skład i łamanie:
Page Graph -
Izabella Dolińska, Warszawa
Druk: Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., Olsztyn, Polska
ISBN 83-7448-319-9
DRUGA KSIĘGA SAMUELA
Prorok Samuel
i król Dawid
rzeźba w północnym portalu
katedry w Chartres, X III w.
Postacie
Samuela i Dawida,
umieszczone w tym
średniowiecznym portalu
obok siebie, wzajemnie się
dopełniają. Prorok Samuel
namaścił Dawida na króla,
wypełniając powierzoną
mu misję prorocką,
król zaś dał początek
„rodowi Dawidowemu”,
z którego wyjdzie
Chrystus, by wypełnić
Prawo i Proroków.
KRÓL DAWID
awid opłakuje śmierć Saula
‘ Po śmierci Saula wrócił Dawid, po zwycięstwie nad
Amalekitami, i zatrzymał się przez dwa dni w Siklag.
2Trzeciego dnia przybył jakiś człowiek z obozu, z oto­
czenia Saula. Odzienie miał podarte, a głowę posypaną
ziemią. Podszedłszy do Dawida, padł na ziemię i oddał mu
pokłon. 3Dawid zapytał go: „Skąd przybywasz?” Odpo­
wiedział mu: „Ocalałem z izraelskiego obozu”. 4Rzekł do
niego Dawid: „Opowiedz mi, proszę, co się tam stało?”
Opowiedział więc, że ludzie uciekli z pola walki, wielu
z ludzi zginęło, i że ponieśli śmierć również Saul i jego
syn, Jonatan. 5Dawid wypytywał młodzieńca, który mu
przyniósł te wieści: „Skąd ty wiesz, że umarł Saul i jego
syn, Jonatan?” '‘ Młodzieniec, który przyniósł te wieści,
odparł: „Przypadek zrządził, że znalazłem się na górze
Gilboa i właśnie Saul stał oparty na swej włóczni, gdy
dosięgały go rydwany i jeźdźcy. 7Rozejrzał się i spostrze­
głszy mnie, przywołał do siebie. Odpowiedziałem: Oto
jestem. 8Zapytał mnie: Kim jesteś? Odrzekłem: Jestem
Amalekitą. "Rzekł mi: Podejdź, proszę cię, i dobij mnie,
gdyż czuję zawroty głowy*, chociaż jeszcze jest we mnie
całe życie. 1 Podszedłem więc i dobiłem go, bo wiedzia­
0
łem, że nie będzie żył po swoim upadku. Potem zabrałem
diadem, który miał na głowie, i naramiennik. Przynoszę to
memu panu”.
1
1
Dawid, schwyciwszy swe szaty, rozdarł je. Tak też
uczynili wszyscy mężowie, którzy z nim byli. 1 Potem
2
lamentowali i płakali, i pościli aż do wieczora z tego powo­
du, że padł od miecza Saul, a także syn jego, Jonatan,
i z powodu ludu Pańskiego i domu Izraela*.
1 Odezwał się Dawid do młodzieńca, który mu przy­
3
niósł te wieści: „Skąd ty jesteś?” Odparł: „Jestem synem
przybysza amalekickiego”. 1 Powiedział do niego Dawid:
4
„Jak to? Nie bałeś się podnieść ręki, by zabić pomazańca
Pańskiego?” 1 Wezwał więc Dawid jednego z młodzień­
5
ców i dał rozkaz: „Podejdź i przebij go!” Ten zadał mu
cios taki, że umarł. 1 Dawid zaś wolał w jego stronę:
6
«Odpowiedzialność za twoją krew [zrzucam] na twoją
głowę!* Usta twe wydały o tobie świadectwo, gdy mówi­
ły: Ja zabiłem pomazańca Pańskiego”.
1 Dawid zaśpiewał potem żałobną pieśń na cześć Saula
7
i jego syna, Jonatana, 18i polecił, aby się uczyli [jej]* po­
tomkowie Judy. Właśnie ona została zapisana w Księdze
Sprawiedliwego*:
1 „O Izraelu, twa chwała na wyżynach twoich leży
9
pobita*.
1
Jakże padli bohaterowie?
20W Gat tego nie ogłaszajcie!
Nie podawajcie na ulicach Aszkelonu,
aby się nie cieszyły córki filistyńskie
ani radowały córki nieobrzezanych.
2 Góry Gilboa!
1
Ani rosy, ani deszczu niech na was nie będzie,
ani pól żyznych!
Tu bowiem została skalana
tarcza mocarzy.
Nie, tarcza Saula
nie była namaszczona oliwą,
2 lecz krwią poległych, tłuszczem mocarzy.
2
Łuk Jonatana nigdy się nie cofał,
a miecz Saula nie wracał daremnie.
2 Saul i Jonatan,
3
kochani i pełni uroku,
za życia i w śmierci nie są rozdzieleni.
Byli oni bystrzejsi od orłów,
dzielniejsi od lwów.
2 O, plączcie nad Saulem, córki izraelskie:
4
On was ubierał w prześliczne szkarłaty,
złotymi ozdobami upiększał stroje.
25Jakże zginąć mogli waleczni,
wśród boju Jonatan przebity śmiertelnie?*
26Zal mi ciebie, mój bracie, Jonatanie.
Tak bardzo byłeś mi drogi!
Więcej ceniłem twą miłość
niżeli miłość kobiet.
27Jakże padli bohaterowie?
Jakże przepadły wojenne oręża?”
Przypisy d o rozdziału 1
1,9 Tłum. przybliżone. Inni: „skurcz”; był to zapewne skutek upływu krwi;
por. 1 Sm 31,4.
1,12 Tragiczna śmierć Saula (rok 1010 przed Chr.), tego, który rzeczywiście
miał uwolnić Izraela od groźby filistyńskiej (por. 1 Sm 8,20), jest klęską na­
rodową.
1,16 Dosł.: „Krew twoja na twojej głowie”.
1.18 „Jej” - hebr. ma tu słowo „łuk”, brakujące w LXX. Niektórzy je zatrzy­
mują jako tytuł elegii lub cały wiersz oceniają jako wstęp, podobnie jak w Ps;
„Sprawiedliwego” - zob. przyp. do Joz 10,13.
1.19 Tekst niepewny, różnie popr. już w starożytności.
1,25 Tekst popr.; hebr.: „na wzgórzach”; inni: „przez śmierć twoją jestem
zasmucony”.
4
DRUGA KSIĘGA SAMUELA
Zgłoś jeśli naruszono regulamin