Kolęda Maryi.pdf

(8647 KB) Pobierz
Kolęda Maryi
zwr. 1 - zwr. 2 - [A] - zwr. 3 - [B] - [C]- [D]
1/3. Ciem-na no__-cy,
2. O Jó - ze - fie,
nie-po-ję - ta,
Ty mnie wspo-móż,
sł. Ernest Bryl
muz. Wojciech Trzciński
opr. TGD
harm. Anna Szeląg
drze-wo, co na mro-zie pę-kasz, po-móż-cie mnie u-mę-czo-nej wę-dro-wać w da-le-kie stro-ny.
byś-my dosz-li gdzie do do-mu już ból mi cia-ło prze-szy-wa, ach gdzie - ja
bę - dę ro-dzi-ła? ...
1. Mmm...
2. Ooo...
3. Nie...-
Mmm...
Ooo...
po...-
Mmm...
Ooo...
ję...-
Mmm...
Ooo...
ta...
Uuu...
Ooo...
U...-
Uuu...
Ooo...
mę...-
Uuu...
Ooo...
czo...-
Mmm...
Ooo...
na...
[A]
A-ni
mis - ki,
płat - ka,
a - ni łyż - ki,
a - ni szmat-ka.
a - ni des - ki dla ko - łys__-ki.
Co ja pocz-nę, bied-na
A-ni
mat - ka?
Uuu...
Ooo...
Uuu... Uuu...
Ooo... Ooo...
Uuu...
Ooo...
Uuu...
Ooo...
Uuu...
Aaa...
Aaa...
Aaa...
Aaa...
zwr. 1/3:
Ciemna nocy niepojęta
Drzewo, co na mrozie pękasz
Pomóżcie mnie, umęczonej
Wędrować w dalekie strony
zwr. 2:
O Józefie, ty mnie wspomóż
Byśmy doszli gdzie do domu
Już ból mi ciało przeszywa
A gdzie ja będę rodziła?
[A]
Ani miski, ani łyżki
Ani deski dla kołyski
Ani płatka, ani szmatka
Co ja pocznę, biedna matka?
[B]
Lisy po śniegu lisują
Wilki z boru nawołują
Gdzie ja samotna w tej drodze
Bożego Syna urodzę?
Już nie mogę płakać z żalu
Już mnie stopy ogniem palą
A tu jeszcze taka droga
Ani domu, ani ognia
[B]
Gdzie ja sa-mot-na w tej dro-dze
Bo-...
Li - sy po śnie-gu li - su______-ją______,
wil-ki '
z bo-ru na - wo-łu____-ją.
1. - - -
Mmm...
2. Uo - u - o
- u - o
-
u...
[C]
...-że - go Sy - na u - ro - dzę?
Już-nie
mo___-gę____ pła-kać z ża - lu,
jesz__-cze
ta - ka dro - ga.
już mnie sto - py o - gniem pa___-lą
A - ni do - mu, a - ni
a tu...
og - nia...
[za drugim razem:]
1. - - -
2. Ooo...
Już-nie
ooo...
ooo...
mo___-gę____ pła-kać z ża - lu,
jesz__-cze
ta - ka dro - ga.
już mnie sto - py o - gniem pa___-lą
A - ni do - mu, a - ni
a tu...
og - nia...
[D]
[4x]
Dz: Aaa...
Aaa...
Ch: Al - le - a_____-a - li-je
Aaa...
Aaa...
,
al-le...- al-le - le____-a-li - je
W: Al - le - a_____-a - li-je
,
al-le...- al - le - le____-a-li - je____
Zgłoś jeśli naruszono regulamin