Miłość Największa.pdf

(643 KB) Pobierz
MI ŁOŚ Ć NAJ WIĘKSZ A
PRAWDA I WOLNOŚĆ – IDEAŁ LUDZKOŚCI
Spis rozdziałów
1. W harmonii z prawami światowego Państwa.
2
2. Cztery stopnie w historii kultury ludzkiej.
4
3. Pierwszy stopień – przymus.
4
4. Drugi stopień – prawo.
4
5. Trzeci stopień – sprawiedliwość – czyli, Boskie prawo 5
6. Czwarty stopień – Miłość.
5
7. Sprawiedliwość – prawo wewnętrzne.
5
8. Prawa i metody prawdy i wolności.
8
9. Prawda jest włożona w człowieka
10
10. Wszystkie istoty kierują się do prawdy
10
11. Nie ma gorzkiej prawdy.
10
12. Prawda wyklucza kłamstwo.
10
13. Prawda wyzwala.
11
14. Istota wolności.
12
20. Wolność jest w Miłości.
13
21. Wolność jest w Mądrości.
13
22. Wolność jest w wykonaniu woli Boga.
13
23. Wolność jest w samozaparciu.
14
24. Wolność jest w Prawdzie.
14
25. Wolność pochodzi z wiary we wzniosłą naturę.
14
26. Prawo wolności.
14
27. Przywilej czlowieka.
14
29. Wolność przynosi wszystkie dobre warunki.
15
30. Obudzony nie przyczynia cierpień innym.
15
31. Rys nowej kultury.
15
32. Trzy podstawy nowej kultury.
15
33. Przypowieści o prawdzie i wolności.
16
34.
Część druga
– Życie dla Całości.
19
35. Życie jako jedność.
19
36. Wszystko w naturze jest owocem wspólnych wysiłków.21
37. Co to jest życie Całości.
21
38. Życie dla Całości polepsza warunki.
22
39. Życie dla Całości rozwija talenty i zdolności w człowieku.
40. Życie dla Całości jest przebudzeniem świadomości. 23
41. Życie dla Całości panuje w rozumnej Naturze.
24
42. Życie dla Całości i życie międzynarodowe.
24
Życie dla Całości jest w harmonii z prawami rozwoju.
25
44. Życie dla Całości i nowa kultura.
25
45. Nowy kierunek pracy.
26
46. Przy pracy jest jedna zasadnicza idea.
27
Czynność i przejaw duszy.
28
48. Nowa forma pracy jest wolną twórczością.
29
49. Miłość pracę opromienia.
29
50. Nowa forma pracy i środowiska.
30
51. Związek pomiędzy duszami.
30
52. Praca i piękni.
31
53. Nowa forma pracy jest w harmonii z prawem świata. 32
54. Słudzy i synowie.
32
55. Nadejście szóstej Rasy – Prawa kultur Zachodu i Wschodu.
56. Istota procesu ewolucyjnego.
32
57. Istota historycznego procesu.
33
58. Prawo o kulturach.
33
59.
Część trzecia
- Nadejście szóstej rasy
34
59. Potrzeba badania praw schodzenia i wchodzenia kultur.34
60. Czynniki dla odnowienia kultur.
34
61. Dwa prawa dekadencji i rozkwitu kultur.
35
62. Historyczna misja białej rasy.
36
63. Misja białej rasy.
36
64. Zwiastuny nowej epoki.
37
65. Nowa fala.
38
66. Rozkwit duszy ludzkiej.
40
67. Mistrz o nadejściu szóstej rasy.
41
68. Przed nową kulturą.
41
69. Człowiek szóstej rasy.
43
70. Prototyp Królestwa Bożego
44
71. Życie szóstej rasy.
45
72. Nowy Adam.
49
73. Nowa międzynarodowa organizacja.
50
74. Synowie Światłości.
53
75. Do roboty.
53
1
P R AW DA I WO LN O Ś Ć I D E A Ł LU D Z KO Ś C I
CZĘŚĆ PIERWSZA
Z przekazów mistycznych Chrystusa
jako Mistrza Królestwa Pokoju
“Prawda jest tym, w czym Miłość i Mądrość współpracują“.
“Prawda – są to owoce, które stale dojrzewają na Drodze Życia“.
“Prawda jest ostatecznym rezultatem Wieczności”.
Mistrz.
W HARMONII Z PRAWAMI
ŚWIATOWEGO PAŃSTWA!
“Miłość wyklucza gwałt.
Gwałt rodzi gwałt.
Miłość rodzi miłość“.
Wszelkie naruszenie praw prowadzi do śmierci.
Wiele Ras zanikło z powodu ich naruszenia.
Czy człowiek, który depcze mrówki, może być moralnym?
Wielki Mądry Początek mówi: “Nie zrywajcie kwiatów, nie zabijajcie zwierząt, nie odbierajcie chleba wdowie, nie zabijajcie
ludzi”.
Myślę o innym państwie, doskonalszym, bardziej zorganizowanym niż wszystkie państwa, które istniały dotychczas. Jest to
państwo, które istnieje w Mądrej naturze. Wszystkie państwa muszą naśladować jego Prawa, jego ład”.
Mistrz.
W całym wszechświecie, we wszystkich nieorgraniczonych dziedzinach życia istnieje jeden wielki Boski ład i porządek, ist-
nieje jedno wielkie światowe państwo. Według niego buduje się obecnie społeczeństwo ludzkie.
Wszystko, co nie jest w zgodzie z tym światowym ładem, przechodzi i przemija. Tylko on jest wieczny.
W tym Boskim ładzie żywej natury są przewidziane potrzeby wszystkich istot, od najmniejszych do największych. Co pozo-
staje dziś ludziom? Zbadanie i dostosowanie tego ładu źywej, rozumnej natury, zachować – jej Prawa.
Dzisiejszy ludzki ład na ziemi przyszedł później. Do niego człowiek doszedł stopniowo, odchylając się od pierwszego Bo-
skiego ładu, czyli naruszjąc prawa rozumnej natury. Teraz człowiek musi znów wrócić do Boskiego ładu.
Dziś niewielu ludzi nad tym się zastanawia. Większość myśli, że prawa natury są mechaniczne, że człowiek może robić co
chce.
Natura jest rozumna. Wysoce inteligentne Istoty w niej pracują.
Człowiek musi mieć pokorę i gotowość uczyć się i być z nimi w zgodzie. Współpracować z nimi, a nie przeszkadzać im.
Człowiek jest odpowiedzialny za każdą swoją myśl, za każde swoje uczucie, za każdy swój uczynek, za każde swoje słowo.
W tym światowym państwie istnieje jedność, ład i harmonia. Gdy człowiek narusza jego Prawa, przychodzą na niego wszyst-
kie nieszczęścia i cierpienia. To się odnosi i do poszczególnego człowieka i do narodu i do całej ludzkości. Ponieważ, gdy czło-
wiek jest nasieniem, naród jest gałęzią, a ludzkość w pełni rozwiniętym drzewem ze swoimi gałęziami, gałązkami, liśćmi, kwiata-
mi i owocami.
Gdy jakiś ignorant dotyka nieostrożnie centrali wysokiego napięcia, na pewno sprowadzi na siebie nieszczęście. Coś podob-
nego przedstawia Wielka Rozumna Natura z jej siłami i Prawami.
Człowiek jest obywatelem tego Państwa. Jego Prawa działają tak w całym Wszechświecie, jak i w ludzkim ciele, rozumie, ser-
cu i duszy. Te Prawa obowiązują wszystkie istoty. W ich zachowaniu i wykonaniu leży prawidłowy rozwój, dobrobyt i wolność
wszystkich obywateli tego światowego Państwa.
Był czas, gdy całe narody, całe kultury poznawały i zachowywały Prawa światowego Państwa. Wtedy bywały epoki postępu,
twórczości i rozkwitu. Te kultury trzymały się przez tysiące lat. Jednak gdy człowiek tracił tę wiedzę, gdy naruszał Prawa rozum-
2
nej Natury, nieuniknienie nadchodził upadek i zniszczenie kultury.
Dziś człowiek jest dumny za znajomości Natury, ze swoich osiągnięć i głębokich Praw, które kierują życiem, człowiek i dziś
jest ignorantem, jak i w przeszłości. Wewnętrzne Prawa życia mało kto zna, dlatego cierpienia i przeciwieństwa w życiu się
zwiększyły.
Trzy wielkie prawa rządzą Państwem światowym; Miłość, Mądrość i Prawda.
Miłość, która daje życie wszystkim istotom.
Mądrość, która daje rozum – zachowuje życie.
Prawda, która daje wolność wszystkim.
Każda istota, nawet najmniejsza, posiada te święte Prawa, jako obywatel światowego Państwa. Stopień, w którym je posiada,
określa jego położenie w tym Państwie. Nikt nie może go pozbawić tych Praw.
Człowiek, czy naród, który dokonuje gwałtu lub niesprawiedliwości i narusza powyższe trzy Prawa światowego Państwa,
zdobędzie gorzkie doświadczenie.
Nie ma człowieka, nie ma istoty, która nie wiedziałaby kiedy narusza wszelkie Prawa życia.
Człowiek jest związany tysiącem nici z całym Wszechświatem. Z całej Natury otrzymuje on przypływ sił żywotnych, lecz
gdy się odchyli od Praw natury, gdy je naruszy, sam stawia przegrodę temu przypływowi sił, zrywa swoją łączność z kosmicznym
Organizmem. W ten sposób traci sprzyjające warunki dla rozwoju, ordynarnieje i idzie ku upadkowi.
W ten sposób zaginęły całe narody i kultury.
Zło przedstawia energię niezorganizowaną. Kryje ono w sobie bakterie samozniszczenia. Zło w każdym swoim przejawie
słabnie, ponieważ według prawa rezonansu przyciąga do siebie nisczące siły Natury i koniec końców stępia się. A z drugiej stro-
ny dobro w każdym swym przejawie się wzmaga, ponieważ przyciąga według prawa rezonansu wszystkie twórcze, budujące siły
w Naturze, które ją wzmacniają i pomagają rosnąć.
Rozumna Natura obezwładnia zło już na samym początku. Jest ono bezpłodne, żadnego owocu nie daje. Dobro ma owoc.
Nosi ono w sobie Życie. Dlatego, przy dobru człowiek zawsze otrzymuje, a przy złu – zawsze traci.
Mistrz mówi:
“Niektórzy myślą; Samą miłością nic się nie zrobi. Jeżeli nic się nie zrobi miłością, to czym się zrobi? Mówią; Trzeba i trochę
przymusu. Lecz czy jest większa siła niż siła Miłości? Niektórzy mówią; Użyłem miłości, lecz nie dała mi ona nic. – Nie użyłeś
jej jeszcze jak należy. Miłość bez przymusu może i musi wejść w świat. Przymus jest prawem piekła. Niebo rządzi się Prawami
Miłości, Mądrości i Prawdy. Jedyną siłą, która może ograniczyć zło, jest Miłość”.
Oto dlaczego społeczeństwo, naród czy Rasa, które dokonały przymusu, niesprawiedliwości, potem same były narażone na te
niszczące siły. Życie tak zwanych pół-kulturalnych plemion, zaludniających Australię, część Afryki, Ameryki, wyspy Wielkiego
Oceanu, zwykle uważane jest jako pierwotna faza w życiu ludzkości. W istocie, kwestia jest o wiele bardziej skomplikowana. Je-
żeli zbadamy ich pomniki, podania i tradycje, zobaczymy, że są to zwyrodniali potomkowie zaginionych wielkich cywilizacji. Na
wyspie Wielkanocnej, która jest na zachód od Chile na Oceanie Spokojnym, znajdują się olbrzymie kamienne ludzkie posągi
i mury, 10 m i więcej wysokie. A miejscowi mieszkańcy posiadają tak niską kulturę, że w żaden sposób nie są zdolni do podobnej
twórczości. Tam np. w Peru, Meksyku etc. są pozostałości świątyń i pałaców o cudownej architekturze. A dzisiejsi tuziemcy Pe-
ruwiańczycy i Meksykanie są zwyrodniałymi potomkami dawnych wielkich kultur.
Rasa atlantycka zaginęła, gdy przestępstwa, niesprawiedliwości w niej doszły do wielkich rozmiarów. Swoim rozkładem
przyciągnęła ona niszczące siły, które zatopiły kontynent Atlantydy. Z tych samych powodów doszły do upadku i zwyrodnienia
starożytny Egipt, Asyria, Babilon, Grecja, Rzym.
Każde odchylenie od Praw światowych przynosi swoje następstwa. Niektóre narody wymordowyją w koloniach tzw. “dzikie
i barbarzyńskie plemiona”, lecz dusze tych ostatnich wcielają się w te narody i tym obniżą ich kulturę. Wtedy krańce ich miast
zapełnią się słabo rozwiniętymi osobami o skłonnościach przestępczych.
Okrucieństwa w czasie wojen, mordowanie jeńców, palenie wsi nieprzyjacielskich, pociągają swoje następstwa – cierpienia
i katastrofy dla narodów, które ich dokonały.
Mistrz mówi:
“Według współczesnych praw, ludzie zabijają przestępców. Dlaczego? Bo takie są ich pojęcia. Ich miłość nie jest jeszcze do-
skonała.
Zamiast zabijać przestępców, należy ich wysyłać na roboty rolne, a zmienią się oni za kilka lat. Dzisiejsza epoka nie jest
jeszcze przygotowana do zastosowania tego. Realizować się to będzie w nowym tysiącleciu.
Jeżeli się ich zabije, będą oni znacznie niebezpieczniejsi. Często nie dorośli oni, by przebaczać tym, którzy ich karzą i umiera-
ją z wielkim pragnieniem zemsty nad tym społeczeństwem, które ich pozbawia życia. A z niewidzialnego świata ducha mogą być
bardziej szkodliwi dla społeczeństwa, niż tu, w świecie materialnym”.
Jeżeli w jakimś pokoju jest słój z gazem trującym, to dopóki jest dobrze zakorkowany, nie ma niebezpieczeństwa, lecz jeżeli
jest otwarty, staje się niebezpieczny, gdyż gaz trujący napełni powietrze. Coś podobnego dzieje się przy zabijaniu przestępców.
3
Mistrz mówi:
“Miłość wyklucza wszelkie przestępstwa. Wyklucza ona każdy gwałt i zabójstwo; znaczy i masowe, zorganizowane zabój-
stwo, zwane wojną. Z punktu widzenia moralności absolutnej, którą przynosi Miłość, nikt nie ma prawa odebrać życia, które
Bóg włożył w każdą istotę.Według Boskiego porządku rzeczy, każda istota ma prawo do życia. I kto sobie pozwoli odebrać ży-
cie, narusza Boski porządek, jakkolwiekby usprawiedliwił ten fakt.
Państwo, w którym ludzie zabijają, w którym istnieją więzienia, jest ze Starego Testamentu. W Królestwie Bożym nie ma
szubiennic, więzień i rozstrzeliwań. Kto jest gotów zabić swojego bliźniego i myśli, że w ten sposób wnosi wolność, jest na złej
drodze. Wprowadza on w błąd siebie i otoczenie. Człowiek nia ma prawa zabijać. Jeżeli Duch Boży nie żyje w człowieka ciele,
ciało to może się rozpaść. Lecz tylko śmierć ma prawo niszczyć ludzkie ciała. Tam, gdzie żyje Duch Boży, nie ma się prawa kie-
rować artylerii do tego człowieka i zabijać go. Z Boskiego punktu widzenia jest to przestępstwo”.
Ujemne myśli i uczucia narodów jednego do drugiego są czymś realnym. Ta są energie, które tworzą potężne prądy. I takie
narody wojują już między sobą w świecie mentalnym. Tak się zasiewa nasienie przyszłych wojen na polu fizycznym. Ponieważ
jest jedno Prawo: “To, co jest w górze, wchodzi w dół”. Każdy, kto wysyła ujemne myśli i uczucia do innego narodu, jest odpo-
wiedzialny za przyszłą wojnę prawie o tyle, ile bezpośredni jej sprawca.
Dziś indywidualna świadomość jest silniejsza od kosmicznej, lecz gdy spojrzeć głęboko, w istocie silniejsza jest ta świado-
mość, do której należy przyszłość. A przyszłość jest w świadomości kosmicznej. Idzie ona według praw rozwoju. Są to nowe siły,
które się budzą w duszy ludzkiej. Przetworzą one chaos współczesny. Dziś jesteśmy na skrzyżowaniu dróg między starymi i no-
wymi metodami.
*
*
*
CZTERY STOPNIE W HISTORII KULTURY LUDZKIEJ
“Dziesiejsze prawo jest prawem ludzkim.
Jest jedno Boskie Prawo w świecie”.
Cztery stopnie kultury ludzkiej
Pierwszy stopień – PRZYMUS.
W przymusie jest element zwierzęcy. Prawo przymusu jest prawem królestwa zwierzęcego, gdzie prawo należy do silnego, i ta
norma prawna zjawia się w ludzkim świecie. Ale ludzkość wychodzi już ze świata zwierzęcego i zaczyna myśleć o wyższym Pra-
wie.
Przymus zawsze rodzi niemąde ograniczenia.
Mistrz mówi:
“Gdy zacznie się ograniczanie myśli ludzkich, uczuć i działania, przychodzą na świat nieszczęścia i katastrofy”.
Mamy przymus, gdy siłą chce się narzucić i dokonuje bezprawia nad innymi. Siła bez Miłości prowadzi do przymusu. Ro-
zumna Natura jest zawsze po stronie słabszego. Każdy, kto wykorzystuje prawo silniejszego, zawsze w końcu wyrodnieje i cierpi.
Mistrz mówi:
“Teraz chcecie siły w świecie. Siła bez Miłości zawsze przynosi rozczarowanie i cierpienia, a siła związana z Boską Miłością,
zawsze przynosi wielkie dobro.
Siła bez Miłości przynosi nieszczęście człowiekowi.
To prawo sprawdza się wszędzie – poczynając od jednostki, rodziny, kończąc na narodzie i całej ludzkości”.
Drugi stopień – PRAWO.
Nad światem przymusu, wznosi się świat prawa. W życie wchodzi idea Prawa. Z Prawem wychodzi się ze świata zwierzęcego
i wchodzi świat w ludzki. Bardziej jasno się to czuje poczynając od staro-greckiej epoki. To jest już początek ludzkiego elementu
w życiu ludzkości. Element zwierzęcy jest już nadszarpnięty, chociaż w pierwszych czasach tylko w bardziej postępowych świa-
domościach. To jest już pierwszy krok.
Prawo zjawia się jak czysto mechaniczny proces dla unieszkodliwienia przymusu. Prawo – jest to pierwszy krok dla wyzwole-
nia od przymusu wszelkiego rodzaju.
W epoce grecko-rzymskiej rozwinęła się ludzka samoświadomość. Dlatego nie jest to przypadkowe, że wtedy stworzone zo-
stało ogólne prawo dla zachowania ludzkiego prawa i godności. Prawo rzymskie jest podstawą prawa współczesnego.
Prawa wskazuje, że dzięki rozwojowi samoświadomości człowiek już się podnosi stopniowo z epoki bezprawnej niewoli i za-
4
czyna jasno uświadamiać sobie swoje prawo i obowiązki; że posiada pewne prawa, które nikt nie powinien naruszyć – prawo ży-
cia, prawo wolności, prawo korzystania z owoców swojej pracy. Gdy ktoś mu sprawi straty materialne, uświadamia sobie, że ma
prawo upomnieć się o odszkodowanie, o satysfakcję.
Prawo, jako zbiór norm postępowania zakładane jest przez państwowy instytut w sposób zewnętrzny, na mocy groźby, przez
przymus prawny. Z tego wynika, że powstrzymanie się od przestępstwa, może nie jest owocem rozumnego postępowania, lecz ze
strachu przed prawem.
Jeżeli ktoś myśli, że może panować nad jakąś istotą, jest on na złej drodze.
Pierwszym krokiem do rozumnego życia musi być poszanowanie elementarnych praw każdego indywiduum i każdego naro-
du.
Niektóre państwa oświadczyły w ostatnich latach, że nie pozwolą, by były odejmowane prawa jakiemuś narodowi. Wskazuje
to, że świadomość ludzkości już się budzi.
Wielkie narody nie powinny wywierać materialnego i moralnego przymusu na mniejszych narodach.
Trzeci stopień – SPRAWIEDLIWOŚĆ – czyli, Boskie Prawo.
Prawo stoi o krok wyżej od przymusu.
Sprawiedliwość stoi o krok wyżej od prawa.
Wyklucza ona wszelkie predylekcje, wszelkie interesy danych klas, stanów, które mogą wykorzystać normy prawne przez me-
chanizm dla swych osobistych lub grupowych korzyści.
Czwarty stopień – MIŁOŚĆ.
Nad tymi trzema stanami – przymusem, prawem i sprawiedliwością – jest Miłość. Jest ona wielkim celem życia. Gdy jest Mi-
łość, człowiek służy dobru bez wszelkiego prawa.
Pomaga on, pracuje dla podniesienia wszystkich istot, jest współpracownikiem w wielkim Planie Życia. Żyje on dla Miłości,
która jest Celem Wszechświata.
Przymus odnosi się do starotestamentowego świata ciemności.
Prawo odnosi się do epoki Nowego Testamentu, jego kultury – kultury pokus.
Sprawiedliwość odnosi się do świata sprawiedliwego.
Miłość ma łączność ze światopoglądem ucznia – nowego człowieka, nowej epoki.
Mistrz mówi:
“Racja jest zawsze po stronie kochającego. Kto miłuje, ma zawsze rację”.
Jedynym Prawem, z którym człowiek się urodził, jest Prawo Miłować – tak, jak miłuje Bóg.
To jest jego Boskie Prawo.
Nie masz prawa żądać pieniędzy od swego dłużnika. Dałeś mu pewną sumę, lecz pieniądze nie są twoje. Pozwól, by sam do-
browolnie zapłacił swój dług.
Człowiek ma prawo tylko do rzeczy Boskich, z którymi się urodził.
Ludzkie prawa są przejściowe, czasowe.
Trzymajcie się Miłości jako jedynego Prawa, na którym możecie budować wasze życie i przyszłość”.
SPRAWIEDLIWOŚĆ – PRAWO WEWNĘTRZNE
“Wszyscy jesteśmy równi wobec Miłości. Miłość ma na uwadze prawo każdej istoty. Pragnie ona, by wszyscy ludzie spróbowali
jednakowo wszystkich dóbr. Dzieli ona nawet najmniejsze okruszyny. Gotowa jest rozdzielić wszystkie dobra.
Rozumna natura mówi dziś ludziom; Dzielcie sprawiedliwie – dobra, które wam daję. Jeżeli mnie nie słuchacie, wyślę swoich
podatników. Z nimi będziecie mieli do czynienia”.
Mistrz.
Prawo zewnętrzne i sprawiedliwość nie są wystarczające dla rozwiązania kwestii, które stawia życie. Rozwiązują one częścio-
wo tylko niektóre wewnętrzne sytuacje w życiu osobistym i społecznym.
Jest jedno Prawo wewnętrzne – najstarsze prawo – które określa stosunki między wszystkimi istotami – to jest Sprawiedli-
wość.
Sprawiedliwość zjawia się jako podstawa nowej kultury.
Jest ona podstawą, na której w przyszłości objawi się Miłość.
Mistrz po raz pierwszy nadaje pojęciu – sprawiedliwość – pełną treść.
Mistrz mówi:
“Nie mówię o tej sprawiedliwości, która skazuje człowieka, gdy odbiera mu życie”.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin