Czasy ostateczne.pdf

(257 KB) Pobierz
Jakób Lorber
Czasy ostateczne
PrzyjÊcie Pana
Tysiàcletnie Królestwo
Sàd Ostateczny
Przysz∏oÊç Ziemi
wydane przez
Powrót do Natury
Katolickie publikacje
80-345 Gdaƒsk-Oliwa ul. Pomorska 86/d
tel/fax. (058) 556-33-32
CZASY OSTATECZNE
PRZYJÂCIE PANA
TYSIÑCLETNIE KRÓLESTWO
SÑD OSTATECZNY
PRZYSZ¸OÂå ZIEMI
S∏owa Pana
przekazane przez
Jakóba Lorbera
Neu Offenburung
am Aufgang des 3. Jahrtausends
1. Siedmiokrotne PrzyjÊcie Pana.
Duchowe światło z nieba, które budzi, ożywia i sprawia dogrzewanie narodów ziemi, a które tak-
że każdorazowo sprawia wielkie przemiany na całym obliczu ziemi, nie jest równomiernie z góry
zsyłane, lecz jego natężenie w podobieństwie światła słonecznego w określonych porach i odcin-
kach czasu się zmienia. Ciemność cofa się przed Światłem a gdy ono gaśnie, zapada noc i tak na-
przemian.
Dlaczego tak Bóg zarządził, łatwo można pojąć. Równomierne, bez przerwy jaśniejące światło,
uczyniłoby wkrótce wszystkie istoty sytymi, leniwymi i ospałymi. Nie szanowano by światła i nie
starano by się o jego posiadanie. Tylko brak pożywienia, wzbudza głód. Tylko pragnienie czegoś,
jest pobudką działania, szukania źródła, które mogło by ugasić pragnienie - to prowadzi ostatecz-
nie do prawdziwej samodzielności człowieka, doskonałych działań i wewnętrznych przeobrażeń.
Tak więc Ojciec Światłości w którego Istocie niema żadnej ciemności, czy jakiejś odmiany, za-
rządził, aby w całym materialnym stworzeniu takie przemiany w stopniowy i umiarkowany sposób
zachodziły.
Na skutek nieposłuszeństwa i lekceważenia Praw Bożych, ludzkość systematycznie co jakiś
czas popada w duchową ciemność. Bóg dopuszcza taki stan rzeczy, aby przez to wzbudzić u ludzi
pogrążonych w ciemności, pragnienie szukania Światła i by to swoje pragnienie mogli oni poprzez
Jego łaskę i Dary Miłości, zaspokoić w okresie Światłości, którą On co jakiś czas - raz w więk-
szych, raz w mniejszych odstępach czasu, zsyła na ziemię.
Okresy oświecenia (światłości),służą ku błogości i uszczęśliwieniu wszystkich istot, ku ich swo-
bodnemu dojrzewaniu i udoskonaleniu w samodzielności i umiejętności podejmowania własnych
decyzji.
2
Podobne cykliczne zmiany ofiarowywanego przez Boga ludziom światła, mają miejsce w małej
skali w Naturze: noc – dzień, w nieco większej skali: lato – zima i w bardzo dużej skali: od jednej
epoki lodowcowej do drugiej. Te zmiany są przykładem, odpowiednikiem (obrazem),periodycznych
zmian w zakresie duchowym, które służą do kształtowania (pod wpływem tych okresowych "Darów
Światła"), charakterów ludzi żyjących na planecie ziemi.
0 przewidzianych dla naszej ziemi 7-miu wielkich Darach Światła, czyli 7-miu okresach oświece-
nia duchowego, w których nawet sam Pan zstępował (i jeszcze zstąpi) na ziemię, obwieszczają
nam nasi pra-Ojcowie, którzy dostąpili dopełnienia.
Czytamy o tym w przekazie JAKÓBA LORBERA w Dziele "Raushaltung Gottes", Tom I-szy,
rozdz.46, wiersze 19-23: "Patrzcie, Ja byłem n i e g d y ś już tutaj, w początkach tego świata, aby
stworzyć ze względu na was, a także i z Mego względu, wszystkie rzeczy. Potem wkrótce
z n o w u następuje Me przyjście w wielkich odmętach wodnych, aby omyć ziemię z pomoru (zara-
zy), gdyż niziny ziemi stały Mi się obrzydliwością pełną brudu, nieczystości i wszelkiej zarazy, która
powstała wskutek waszego nieposłuszeństwa. Moje przyjście następuje ze względu na was, aby
świat nie zginął, i aby zachować linię, której ostatnią latoroślą - będę Ja sam.
I t r z e c i raz do was przyjdę –- wielekroć, bez lęku; bądź to dostrzeżony, bądź nie zauważony
- w Słowie Ducha, aby przygotować Mą drogę. I przyjdę c z w a r t y raz, cieleśnie, w wielkiej bie-
dzie w wielkim czasie czasów. I wkrótce potem przyjdę p i ą t y raz w duchu miłości i wielkiej świę-
tości. A s z ó s t y raz przyjdę wewnętrznie do każdego, który będzie w sercu swoim prawdziwie
i poważnie za Mną tęsknić.
I będę za Przewodnika temu, który napełniony będąc miłością, pozwoli się do życia wiecznego
przeze Mnie prowadzić. Będę daleko od świata, ale kto tam zabrany będzie, ten będzie żyć a Kró-
lestwo Moje, będzie z nim wiecznie.
I w końcu przyjdę po raz s i ó d m y w ogniu Mojej Świętości. Biada będzie temu, który będzie
naówczas znaleziony nieuczciwym. Taki przestanie odtąd istnieć-w Ogniu Mego rozgniewania.
To Moje o s t a t n i e przyjście, stanie się dla wszystkich Moim bezustannym Przyjściem (i bę-
dzie dla nich) tak, albo tak !
Słuchajcie i rozumiejcie: pozostajcie w miłości, gdyż to –, będzie ratunkiem waszym ! Miłujcie
Mnie ponad wszystko. To będzie waszym życiem wiecznym. Miłujcie się też wzajemnie, a ujdziecie
sądowi ! Amen" .
2. Czas koƒca.
Czas przed s i ó d m y m i ostatnim Przyjściem Pana "w Ogniu i Świętości", nazwany też jest
"Ostatecznym Czasem" lub "Czasem Końca", ponieważ w tym czasie świat egoistyczny, światowy
zmysł ludzi, osiągnie swój szczyt bezprawia i rozwiązłości. Od tego momentu nastąpi zwycięskie
wnikanie (w ten świat) niebiańskiego Ducha, mocą którego, ten egoistyczny i światowy zmysł, bę-
dzie coraz więcej i więcej odrzucany i w końcu na zawsze znajdzie swój koniec. W Ewangelii Św.
Mateusza (13:37) mówi Jezus o tym czasie: "Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy.
Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyja-
cielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak
więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle anio-
łów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszelkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się niepra-
wości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam "będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy SPRAWIEDLI-
WI JAŚNIEĆ BĘDĄ JAK SŁONCE W KRÓLESTWIE OJCA SWEGO. Kto ma uszy, niechaj słucha"!
(BT).
Także i w Pismach Nowych Objawień przez Jakóba LORBERA, ta wielka zmiana świata, szcze-
gółowo opisana została. Okazuje się, że właśnie my, obecne pokolenie - w tym tak obfitującym
w wydarzenia, a zarazem pełnym otuchy końcowym czasie, żyjemy.
3
3. Nieszcz´sny czas samowoli i egoizmu.
W "Grosse Evangelium Johannes" (tom 9, rozdz. 23, wiersze 3-7 znajduje się opis stanu ducho-
wego i moralnego naszego świata w “czasie końca". Czytamy tam następujące słowa Pana, prze-
kazane nam przez Proroka L0RBERA : "A kiedy ludzie za bardzo w uciechy tego świata uwikłany-
mi zostaną i mniemać będą, że po to tylko są tutaj na ziemi, aby jako rozumne, myślące istoty, mo-
gły w tym bogato wyposażonym we wszelkie dobra świecie, używać życia - utracą właściwy sens
życia, po co wogóle w tym świecie osadzonymi zostali,, w takiej sytuacji nie może zatym być mowy
o jakichś wyższych objawieniach Bożych i Jego łasce, do czasu, kiedy ludzie zniewoleni biedą i nę-
dzą, nie poczną się przynajmniej pytać: dlaczego właściwie musieliśmy się na tym nędznym świe-
cie pojawić i dlaczego spadają na nas te plagi i cierpienia kończące się śmiercią, jako punktem
końcowym naszej egzystencji?
W ten sposób nastanie właściwy czas, w którym Bóg, znowu ponownie objawiać się pocznie:
najprzód poprzez usta przebudzonych ludzi, przez znaki, i poprzez różnorakie sądy nad tymi, któ-
rzy poprzez kłamstwo i oszukanie, uciskali biednych ludzi; którzy stali się dumni, bez miłosierdzia,
pełni niesforności, którzy o żadnym Bogu myśleć a tym mniej w sercach swoich w Niego wierzyć,
nie chcą - oddając się rozpuście; ubogich ludzi miażdżą stopami swymi i nie mają ich za nic więcej,
jak tylko za pospolite bydło.
A kiedy miara złości tego świata się przebierze, przyjdzie wielki Sąd a równocześnie z nim, wiel-
kie Objawienie Boże dla ludzi, którzy w sercach swych wiarę w Boga - jak też i miłość do Niego i do
swoich bliźnich zachowali.
Bezbożni, zaprzeczający istnieniu Boga bluźniercy, i dumni tyrani, zostaną z powierzchni ziemi
doszczętnie zmieceni. Natomiast ludzie pokornego serca i wierni, dostąpią duchowego oświece-
nia, które na nich z Nieba spłynie. To następuje już teraz i nastąpi (w jeszcze większym rozmiarze)
około roku dwutysięcznego. Czas w którym to wszystko ma się dziać, będzie można równie łatwo
rozpoznać, jak przy końcu zimy bez trudu rozpoznać można zbliżającą się wiosnę, po występują-
cych znakach - na gałęziach drzew poczynają rozwijać się pączki a sok ich w podobieństwie łez
ludzkich wycieka na ziemię, by niejako tym sposobem błagać ziemię o wyzwolenie od biedy zimy.
Podobnie też, kiedy prości, pokorni ludzie, dzięki światłu Prawdy Bożej która zawita do ich serc,
coraz bardziej oświeconymi stawać się będą, a przy tym z powodu niemiłosiernego ucisku, ziemię
łzami swymi zroszą, wtedy wiedzcie, że wielka duchowa Wiosna, jest już bardzo blisko.
(Gr. Ev.Joh., Bd. 9, Kap. 23, 3-7).
4. Czas zaniku wiary i oddalenia ludzi od Boga
"W tamtym czasie"- jak mówi Pan - "poprzez niezmordowane badania i obliczania, ludzie zdobę-
dą wiedzę ukrytą w rozpostartych szeroko gałęziach drzewa Wiadomości Dobrego i Złego i odkry-
ją w Naturze - dziś jeszcze przed wszystkimi zakryte, cudowne siły, i dokonają wielu wprost nie-
wiarygodnych rzeczy. Będą mówić: "Patrzcie, oto Bóg (postęp i wiedza) i nie ma innego ! " Wiara
w Boga w ludziach zaniknie.
Inni zaś, których też będzie pokaźna liczba, pogrążą się w jeszcze większej ciemnocie, poprzez
uwikłanie się w zabobon i bałwochwalstwo, które praktykują poganie zamieszkujący ziemię.
5. Czas koƒca - to czas w którym wystàpi
g∏ód i n´dza, dro˝yzna, bezrobocie?
Czytamy w. Nowych Objawieniach przez Jakóba LORBERA:
"W czasie końca, nastąpi niebywały wzrost wiedzy we wszystkich dziedzinach. Ludzie zbudują
przeróżne maszyny, które zastąpią prace rąk ludzkich i zwierząt, przez to, mnóstwo ludzi utraci
prace. Nastanie głód i nędza w niewyobrażalnych rozmiarach"
(5 GEJ 108,1).
4
"W tym czasie warunki życia ludzi, bardzo się pogorszą; nastanie wielka drożyzna"
(3 GEJ 33,4).
"Panujący popadną w wielkie zadłużenia i z tego względu nałożona pod danych olbrzymie
podatki. Nastanie przez to wielka drożyzna i nędza"
(8 GEJ 185,3).
6. Niepokoje terror i rewolucje
"Mnóstwo uciskanych i żyjących w nędzy ludzi, powstanie przeciwko władcom i jak potop prze-
toczy się w gniewie przez ziemię, czyniąc koniec wielu ciemieżycielom"
(8 GEJ 51,3).
7. Choroby, wojny, trz´sienia ziemi i katastrofy wszelkiego rodzaju.
"Wystąpią wielkie wstrząsy - nie tylko na ziemi, ale i świecie ducha (w królestwie demonów) .
Przenikać będą w atmosferę ziemi i w cały świat materii, duchy z nizin astralnych, oddziaływując
na podatne im umysły,, żyjących bez Boga ludzi. Na całej ziemi wystąpią różnego rodzaju katastro-
fy"
W jednym z opisów "czasu końca", czytamy: "Przyjdą straszne wojny i naród wystąpi przeciwko
narodowi. Nastąpi drożyzna i powstaną szerzące się zarazy, jakie do tego czasu ludzkość nie zna-
ła. Będą wielkie trzęsienia ziemi, aby ludzie się opamiętali i czynili pokutę. Ale masy ludzkie nie na-
wrócą się i przypiszą te wydarzenia, ślepym siłom przyrody. Zaś Proroków i Widzących, którzy im
o tym mówić będą, nazwą oszustami.
(6 GEJ 174,5 150,15 1 GEJ 72,2-4)
8. Znaki na niebie.
Jezus mówi: "Ludzie będą ostrzegani przez Widzących i rozmaite niezwykłe znaki na niebie, ale
mało ludzi się do Mnie nawróci. Światowi ludzie mówić będą, że to wszystko, to tylko fenomeny
Natury i wyśmiewać będą tych, którzy wierzą we Mnie"
(L2 6GEJ 150,16).
W innym miejscu Jezus mówi: "I będą wielkie znaki na niebie, morzu i ziemi. I wzbudzę sługi
Moje, którzy Moje słowa i nadchodzący sądy zwiastować będą. Ale pyszni i zarozumiali ludzie, nie
dadzą posłuchu temu poselstwu"
(6 GEJ 174,2).
*************************************************** **********
CO JEDNAK NIE NASTÑPI W CZASIE KO¡CA -
WBREW OCZEKIWANIOM KOÂCIO¸ÓW I SEKT
NOMINALNEGO CHRZEÂCIJA¡STWA ?
1. Nie nastàpi ˝adne literalne tràbienie "tràb niebiaƒskich"
obwieszczających koniec
świata. Zamiast tego Jezus mówi: W Nowych Objawieniach przez Jakóba LORBERA:
"Tak tedy będziecie (Moi prawdziwi uczniowie) d u c h o w y m i t r ą b a m i, które obwieszczać
będą tym co są (umarli duchowo) w grobach, i tym, którzy utonęli w morzu swej bezdennej głupoty
i w grzechach, aby się wreszcie opamiętali"
(10 GEJ 156, 4).
2. Bóg nie b´dzie nikogo “w czasie koƒca” sàdzi∏, kara∏ i wylewa∏ na niego swój
“gniew”.
To nie Bóg karze ludzi i zatruwa im powietrze, ziemię lasy, "morza i rzeki. Nie Bóg jest
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin