Boska Pieczęć-kasacja ducha.pdf

(1690 KB) Pobierz
Boska Pieczęć –
Jak z tego korzystać?
Wejście w energię modlitwy powinno poprzedzać zrobienie prawidłowego Krzyża na swoim ciele.
Szatan tkwi w szczegółach i bazuje na naszej niewiedzy. Wg objawień w książce “Żywot i Bolesna Męka…”, Świętej, stygmatyczki Katarzyny
Emmerich, – Chrystus umarł na krzyżu z ramionami skierowanymi do góry. Taki Krzyż mają wyszyty kapłani na swoich szatach liturgicznych i taki
powinni stawiać na swoim ciele katolicy, wchodzący w świat ducha przez energię modlitwy. Natomiast sataniści posługują się odwrotnością Krzyża,
gdzie ramię aktywne (długie) skrzyżowane jest poprzecznym (horyzontalnym) na dole linii pionowej. Takie krzyże często widzimy rysowane na przy-
drożnych kapliczkach.Taki krzyż papiesko-satanistyczny zawieszany jest na większości różańców.Takim krzyżem większość katolików pieczętuje swoje
ciało. Ręka wędruje na czoło (czakram ojca - w Imię Ojca) potem na serce (czakram Syna) i na słowach Ducha Świętego, na lewe oskrzele - czym popie-
ramy lewicę, a więc wywyższamy złego ducha i zamykamy na prawym oskrzelu. Ręka na ciele bezwiednie maluje odwrotność krzyża - i szatan ma
radochę, gdyż jego działaniem jest odwrotność tego, co Bóg Ojciec ustanowił. Cała dalsza modlitwa jako energia, idzie przez szatańskiego ducha do świata
ciemności. Reasumując powyższe, czyż nie powinniśmy pieczętować się krzyżem z ramionami skierowanymi od serca do góry, na ramiona w słowach:
…W jedności z Ojcem, Synem i Duchem Świętym!
… W Miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego,
…W Opatrzności Ojca, Syna i Ducha Świętego,
… W Miłosierdziu Ojca, Syna i Ducha Świętego,
Jeżeli czegoś z duchowych rzeczy nie rozumiemy –
… W Mądrości Ojca, Syna i Ducha Świętego,
Ręka powinna wędrować z czoła na serce, potem na prawe ramię (popierając prawicę), znowu na serce i na lewe ramię i zamykając ten znak Krzyża
na sercu. Słowa układamy sami w zależności, w jakim celu składna jest intencja modlitewnego działania. Przez taki Krzyż i takie wejście w Świat ducha,
odcinamy się od lewicy Pana Boga Wszechmogącego, a włączamy się w Prawicę Trójcy Świętej – Boga Miłości, Miłosierdzia, Mądrości i Dobra
wszelkiego, którego objawił nam Jezus Chrystus.
A w odklepywanych słowach Zdrowasiek, czyż nie robimy robota z pośredniczki Matki Boga? Nakazując Jej w trybie rozkazującym … Módl się
za nami, teraz i w godzinę śmierci. Skoro chcemy żyć w zdrowiu, czy słowa te nie powinny brzmieć?
…Modlimy się z Tobą, przez Ciebie do Trójcy Przenajświętszej o energię, zdrowia, życia, regeneracyjną organizmu!
…Modlimy się z Tobą, przez Ciebie do Trójcy Przenajświętszej o oczyszczenie Dusz Pokutujących przez Miłosierdzie Jezusa Chrystusa.
…Modlimy się z Tobą, przez Ciebie – intencji jest krocie, patrz Intencje Krucjaty Modlitwy...
… Pieczętujemy swoje ciało, duszę, umysł - ochroną Ojca, Syna i Ducha Świętego. Żegnając się używamy “Wody Święconej”.
Powstańcie teraz i zaakceptujcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego. Odmówcie tę modlitwę Krucjaty (33) dla
potwierdzenia przyjęcia Mojej pieczęci i zaakceptowania jej z miłością, radością i wdzięcznością.
Mój Boże, Mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć
Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność. Chylę się w pokornej wdzięczności
i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, Mój ukochany Ojcze. Błagam Cię, chroń mnie i moich
bliskich tą szczególną Pieczęcią. Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki. Kocham Cię, Drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, Drogi Ojcze. Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego
Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.
Amen.
Któż z nas nie spotkał się z przekazami biblijnymi mówiącymi, że szatan będzie pieczętował (znakował) swoje
sługi na czołach w czasach ostatecznych, które przeżywamy. Wielu z nas nie przyjmowało świadomie na siebie
znamienia bestii, lecz czuje na sobie tę blokadę duchową.
Wiele wzniosłych rzeczy, które chcemy w swoim życiu zrealizować dla dobra swego ciała, duszy nam nie
wychodzi, gdyż czujemy na sobie duchową czarcią blokadę, z którą nie możemy sobie poradzić. Często nie zdając
sobie sprawy, sami założyliśmy ją na siebie, żegnając się wykoślawionym krzyżem, czy deklarując swoje pod-
daństwo “czarnej bestii”. Typowym tego przykładem jest; zaśpiewanie pieśni kościelnej “czarna madonno jak dobrze
twym dzieckiem być…“, zadeklarowanie swojej przynależności, lub uczestnictwo w pielgrzymkach na Jasną Górę
do “czarnej madonny”. Przyjmowanie tego pielgrzymującego obrazu w domu i związane z tym rytuały.
Kim jest “czarna madonna”, mówi nam Apokalipsa św. Jana (13), w słowach; Bestia wlała się w obraz, który
ma ranę ciętą od miecza. W to szatańskie promieniowanie wciągnięty został Jan Paweł II, przyjmując poddaństwo
w słowach “Totus Tuus”, i poddał pod to poddaństwo cały Naród. Od tego momentu zaczęło się rozprzedawanie
Polski, korupcja, narkomania, pijaństwo, zakładanie agencji towarzyskich, pedofilstwo, wyuzdanie seksualne, gdyż
takie jest czarcie promieniowanie tego obrazu, który często zdobi nasze ściany i do którego kierujemy nasze mod-
litwy, a one są przewarościowywane przez diabelską symbolikę. Typowym diabelskim przekaźnikiem energii mod-
litwy jest papieski krzyż z ramionami skierowanymi do dołu.
Krzyż jest największym odpromiennikiem, przekaźnikiem duchowych energii. Doskonalszego w przyrodzie nie
ma. Każde z jego czterech ramion, podległe jest; jednej stronie świata, jednemu zwierzęciu Apokalipsy, jednemu
Ewangeliście, jednemu żywiołowi, które szczególnie w tych czasach sieją destrukcję i zniszczenie. Poprzez pro-
fanację Krzyża nieświadomie uruchamiamy energetykę Ziemi, Ognia, Wody i Powietrza.
Ramię aktywne (pionowe) przyjmuje całą radiację modlitwy energii ziemskich, astralnych. W węźle krzyża jest
przewartościowanie i przekierowanie tych energii na świat materialny tzn. Kościół Pielgrzymujący. Chrystus umarł
na Krzyżu z ramionami wzniesionymi do góry. Tak podają jasnowidzący mistycy, stygmatycy, co opisane jest przez
św. Katarzynę Emmerich. I takim krzyżem powinniśmy pieczętować swoje ciało, uaktywniając czakram Ojca na
głowie i czakram Syna na sercu. Przez ramiona Krzyża energia kierowana jest w świat Ducha, do Ojca
Niebieskiego, który jest w Niebie, lub “ojca kłamstwa”, jego przeciwwagi, który zasiedla Ziemię swoimi demonami.
One to zasilane naszą modlitwą torpedują destrukcyjnymi impulsami naszą osobowość i całą Planetę.
Takich programowań energiami destrukcyjnymi mamy więcej, nawet przez opętane duchowieństwo, które pro-
gramuje nas błogosławieństwem Pana Boga Wszechmogącego.
Boskość Wszechmogącego została nam przekazana w symbolice świecznika siedmioramiennego. Prawica
trzech świec – to Trójca Przenajświętsza: Bóg Ojciec, który jest w Niebie, Bóg Syn, w osobie Jezusa Chrystusa i
Bóg, Duch Święty, który jest wymianą Miłości między Ojcem a Synem. Lewica trzech świec – to Trójca Lucyfer-
yczna: Ojciec kłamstwa, antychryst, oraz zły duch. Wszechmogący Bóg - Wielki Duch - (środkowa świeca) jest
Bogiem Energetycznym, bezstronnym, ile zła lub dobra wprowadzimy w świat Ducha, odkłada się ono w prawicy
lub lewicy Boga siedmiorakiego. Lucyfer jest “małpą Boga” - przedstawia siebie jako Ojca w świecie materialnym
np. w osobie “ojca świętego” papieża, który jest narzędziem (często nie zdającym sobie z tego sprawy) i dostawcą
energii dla szatana. Stąd w Apokalipsie św. Jana czytamy: albowien jest liczba człowieka a cyfrą jest numerologia
trzech szóstek. W okultyzmie 6 jest cyfrą oznaczającą człowieka. Czyż nie pasuje to do nazewnictwa papieskiego?
Papież = 6, Ojciec = 6, Święty = 6, co daje 666. Potwierdza to gematria, nauka numerologii literowej.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.powrotdonatury.net.pl, w książkach i publikacjach
o tematyce z tym związanej, a szczególnie w książkach: “Programowani na śmierć”, “Materiały wskazujące na…“,
oraz “Antychryst zdemaskowany”.
Pieczętując się Boską Pieczęcią (verte) zdejmujemy blokadę duchową poddaństwa czarnej madonnie, z siebie
oraz z całego narodu polskiego, który został poddany czarcim promieniowaniem przez kandydata na świętego.
Dzieląc się tą wiedzą z bliźnimi, rozpowszechniając ten przekaz, odkładamy sobie tymi wzniosłymi uczynkami
w Banku Bożym. Czasu zostało niewiele, o czym świadczą Słowa Boga Ojca do ludzkości, mówiące o nasileniu
się destrukcyjnych energii w żywiołach Ziemi. A wraz z kanonizacją dopuszczone zostają na ludzkość siły demo-
niczne, które będą zbierały swoje żniwo, przed przyjściem na Ziemię Królestwa Bożego. Obyś do tego żniwa nie
został włączony, dokonaj kasacji sił demonicznych pieczęcią Ojca Niebieskiego.
Ciekawe potwierdzenie:http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/11/papiez-jan-pawe-ii-jest-w-piekle.html
W obronie wiary i tradycj
http://www.youtube.com/watch?v=HA5fS_Yzaso
KASACJA SZATAŃSKO-DEMONICZNEJ PIECZĘCI
Zgłoś jeśli naruszono regulamin