Archeologia Żywa 2 2005.pdf

(37360 KB) Pobierz
.
.
TAJEMNICE
MINIONEGO
CZASU
Program operacyjny
Promocja
Czytelnictwa
Ogólnopolska
wysyłka
czasopisma do liceów realizowana ze
środków
Ministra
Kultury
ARCHEOLOGIA POMORZA
3
9
HENRYK PANER
ARCHEOWIADOMOŚCI
5 0
MAŁGORZATA KURZYŃSKA
Warsztaty archeologiczne
w
Łasinie
Archeologiczne nowinki
z Pomorza
Gdańskiego
OLGIERD FELCZAK
Domy z epoki kamienia
na Kociewiu
13
KAROLINA
KOCIŃSKA,
EWA TRAWICKA
Rewelacyjne odkrycia
w Lastadii
czyli gdzie w
Gdańsku
statki budowano
20
25
MACIEJ SZYSZKA
i festyn w
Grudziądzu
Dwa
kościoły romańskie
pod
Halą Targową
w
Gdańsku
HENRYK PANER
52
JAN MICHALSKI
Na Zbylutowym grodzie
Wyspa skarbów
33
ROBERT
KRZYWDZI
ŃSKI
Archeologia (nie)Zywa.
Zapomniana
nekropola
gdańska
pod
Halą Targową
ODKRYCIA
36
41
TOMASZ
MIKOCKI
54
JAN MICHALSKI
Polskie wykopaliska w Ptolemais
Szlakiem templariuszy
VADEMECUM
BOGUSŁAW
56
60
KONKURS
FOTOGRAFICZNY
PROGRAM TV
NATIONAL
GEOGRAPHIC CHANNEL
Armia Aszura w Ziemi
Swiętej
TOMASZ SZUSTEK
ADAMCZYK
,
46
Krajobraz archeologiczny.
Kilka uwag na
przykładzie
Irlandii
61
RECENZJE
Literatura popularna
i popularno-naukowa
WKŁADKA
- ARCHEOTURYSTYKA
Archeologiczne
wędrówki
po Pomorzu
Czytelnicy
Archeologia na
świecie
to temat ogromny.
Jeśli
pomniej-
szymy go do
działań
polskich archeologów, to nadal
będzie
to
temat bardzo
duży.
Nasza redakcja stoi przed
ciągłym
dylema-
tem jak
pogodzić
rozmaite
wątki składające się
na
tę dyscyplinę
nauki z ograniczonym miejscem w
czasopiśmie
i oczekiwaniami
Czytelników. Zapewne nie ma
złotego środka
i zawsze
ktoś bę­
dzie
czuł
niedosyt. W tym i
następnym
numerze usatysfakcjo-
nujemy przede wszystkim
miłośników
naszych krajowych od-
kryć.
Wspierani przez
Ośrodek
Ochrony Dziedzictwa Archeo-
logicznego rozpoczynamy cykl bloków tematycznych, przedsta-
wiających
archeologiczne
osiągnięcia
poszczególnych woje-
wództw w ostatnich latach. Na pierwszy
ogień
idzie wojewódz-
two pomorskie,
następne będzie
wielkopolskie. To
naprawdę są
fantastyczne i
zaskakujące
rezultaty
badań
archeologicznych.
Jednak dla sympatyków wykopalisk bliskowschodnich, a
zwłaszcza
egiptoholików,
będziemy
mieli
także dużą
rzecz w
czwartym numerze naszego czasopisma, ale ze
zrozumiałych
względów
uchylamy tylko ten
rąbek
tajemnicy.
Nareszcie ruszamy z
długo
zapowiadanym tematem
"archeo-
,
turystyka". Swietnym pretekstem
był
blok tematyczny
dotyczą-
cy województwa pomorskiego. Z tym samym obszarem
wiąże
się
nasza
wkładka
"archeoturystyczna".
Jest to tylko pewna
ilość
najbardziej atrakcyjnych stanowisk archeologicznych
połączo­
nych w trasy. Z powodu ograniczonej
ilości
stron
wkładki
nie
wyczerpujemy tu tematu. Zgodnie z
założeniami
realizowanego
przez nas projektu
szczegółowo tę sprawę potraktują
osobno
drukowane przewodniki. „Archeoturystyka", wszyta w
środek
czasopisma ma
oddzielną numerację
i jest
skróconą wersją
ta-
kiego przewodnika. Po prezentacji wszystkich województw
wkładki będzie można wyjąć
z egzemplarzy czasopisma i
złożyć
je w
całość, oprawiając
w
okładkę,
która zostanie wydrukowana
na
zakończenie
cyklu
„wędrówek
archeologicznych" po Polsce.
Uzupełnieniem
tematu archeoturystyki
krótkie
artykuły
informujące
o
różnych
imprezach na które
''Archeologia
Żywa"
została
zaproszona.
to festyny, badania wykopaliskowe, kon-
ferencje, itp. Informujemy o nich w bloku
zatytułowanym
„Ar-
cheowiadomości".
Nr
2(32) 2005
Tytuł
autorski
-
Przemysław
Wielowiejski
Wydawca EM-Press Sp. z o.o
.
Redakcja
O1-208
Warszawa, ul. Przyokopowa
31,
lok.
1O
tel/fax:
(0-22) 632
81
22,
tel.
:
632 43 90
www.archeologia
.com.pl
e-mail
:
redakcja@ archeologia.com
.pl
Red. naczelny - Jan M
ichalski
Współpracują
:
dr
Mirosław
Barwik (Warszawa),
dr Mariusz Bur?ajewicz (Warszawa)
Andrzej Cwiek
(Poznań),
Dariusz
Długosz (Paryż),
dr Krzysztof Garbacz (Zielona Góra),
Marek Lemiesz
(Poznań)
prof. Adam
Łukaszewicz
(Warszawa),
dr hab. Jolanta
Młynarczyk
(Warszawa),
prof. Maciej Pawlikowski (Kraków),
Krzysztof Pluskota (Lund, Szwecja)
Katarzyna Sarek (Szanghaj, Chiny)
dr Franciszek M
.
Stępniewski
(Warszawa)
prof.
Przem~sław Urbańczyk
(Warszawa)
Jarosław Zrałka
(Philadelphia, USA)
Opracowanie graficzne,
skład, łamanie
:
EM-Press Sp. z o.o.
Druk i oprawa
:
Rzeszowskie
Zakłady
Graficzne S.A.
Dział Sprzedaży
i Prenumeraty:
Małgorzata
Michalska,
e-mail
:
m.michalska@ archeologia.com
.pl
tel/fax:
(0-22) 632 81 22
Kolportaż:
Pol-Press
(Ruch;
Kolporter; Fran-Press; Rolkon;
In Medio; Garmond Press), Poczta Polska
Redakcja nie zwraca
materiałów
nie zamówionych
i
zastrzega
sobie
prawo redagowania
nadesłanych
tekstów.
Wydawca nie ponosi
odpowiedzialności
za
treść
reklam i
ogłoszeń
.
Kopiowanie i rozpowszechnianie publikowanych
materiałów
wymaga pisemnej zgody Wydawcy.
Wszelkie prawa
zastrzeżone
©
Copyright by
„Archeologia
Zywa"
NASZA
OKŁADKA
:
Rozpoczynamy
publikację
fotografii
napływających
na nasz
konkurs fotograficzny. Liczymy,
że
nasi Czytelnicy
pomogą
nam
w ocenie tego
materiału.
Jest to o tyle
ważne, że
zawodowi ar-
cheolodzy,
oceniający
prace konkursowe,
mogą mieć
nieco "pro-
fesjonalnie skrzywione" spojrzenie na
zdjęcia. Państwa
prefer-
encje
będą przeciwwagą
do ich stanowiska. Trudno nam jedno-
znacznie
określić
termin
rozstrzygnięcia
konkursu.
Napływa­
jące duże ilości
prac dobrze
rokują pomysłowi
zrobienia wysta-
wy pokonkursowej, a im
więcej będzie
fotogramów
tym
lepiej.
Nadal
więc zachęcamy
do
wzięcia
w nim
udziału. Jeżeli
nawet
nie
zdobędziecie czołowych
miejsc, to jest szansa publicznej
prezentacji na wystawie.
Zabytki z XV-XVI
w.
odkryte na Lastadii
w
Gdańsku
( 7.
'/f(_·'l~
l
'
11/
---
/
f
Jan Michalski
Redaktor naczelny
2
ARCHEOLOGIA
ŻYWA
Przebieg trasy A1
w województwie
pomorskim
Henryk Paner
W ostatnich latach Muzeum
Archeologiczne w
Gdańsku
pro-
wadziło
dwie
duże
akcje wykopa-
liskowe. Pierwsza z nich to ratow-
nicze, przed inwestycyjne wyko-
paliska na terenie
Gdańska,
druga
to prowadzone na
niespotykaną
dotąd skalę,
badania wykopalis-
kowe na trasie autostrady A-1 w
województwie pomorskim. Obyd-
wie akcje
przyniosły świetne
wy-
niki godne jak najszybszego ich
upowszechnienia.
o
z zamaczanymi
stanowiskami
.
archeologicznymi.
I
-
IC'-oOł,
~
(7ta.'*""
,.
J
CulW!!'JY
-
~
~
P.elilo
O..
Odkrycia na trasie
autostrady A-1
Ratownicze badania wykopalis-
kowe w
obrębie
planowanej na te-
renie województwa pomorskiego
budowy autostrady A-1,
rozpoczęły
się
we
wrześniu
1998 roku i
trwały
nieprzerwanie przez siedem sezo-
nów wykopaliskowych do
końca
2004 roku.
Trasa A-1 w woj. pomorskim roz-
poczyna
się
od
miejscowości
Ru-
socin
koło Gdańska
a
następnie
po-
dąża
w kierunku
południowym
do
granicy województwa by
ją minąć
w okolicach
miejscowości
Kamion-
ka w gminie
Smętowo
Graniczne.
Łącznie
w
ciągu
siedmiu lat
badań
terenowych na pasie
przyszłej
au-
tostrady A-1 zbadano 57 stano-
wisk. Przekopano
powierzchnię
około
13.300 arów. W
przybliżeniu
jest to
prostokąt
o
szerokości
100
m i
długości
ponad 13
km.
Na
badanych stanowiskach odkryto
ponad 13.000 obiektów archeo-
logicznych ze wszystkich okresów
pradziejowych
i
średniowiecza
po
czasy
nowożytne.
0.
. . . . .
- -
fklw~.
-
t
Phc,l)'?
Pi
i)
~lyn
o
J
ł<-UMI"
~~
Oub191
o
T
l
ic
o
r
+
,
I
i
tr. Hutab
r-dSI-
"''"'•
3
ARCHEOLOGIA
ŻYWA
Zgłoś jeśli naruszono regulamin