A.A. - Księga Wiedzy.pdf

(837 KB) Pobierz
CENTRUM UNIWERSALNEGO
ZJEDNOCZENIA
UNIA BRATERSTWA
ŚWIATA
&
WZNIOSŁA FUNDACJA MEVLANA
UNIA BRATERSTWA
ŚWIATA
INFORMACJA OBJAŚNIAJĄCA O KSIĘDZE
WIEDZY – KANALE ALFA – ZŁOTYM WIEKU
PASAŻE Z KSIĘGI WIEDZY
NAJNOWSZE PRZESŁANIA
ZARZĄDZENIA PRACY KSIĘGI WIEDZY
FASCYKUŁ 1 – FASCYKUŁ 20 – FASCYKUŁ 25
1
INFORMACJA OBJAŚNIAJĄCA O KSIĘDZE WIEDZY-
KANALE ALFA-ZŁOTYM WIEKU
Drodzy przyjaciele,
Nasza Planeta, która straciła wiele swoich właściwości pod względem materialnym,
duchowym i naturalnym, jest na nowo odnawiana. Zdarzenia, które były doświadczane i będą
doświadczane, zjednoczą ludzkość w Całość, sprawiając,
że
osiągnie ona
Świadomość
Prawdy. W Okresie, w którym
żyjemy
jest wiele Punktów Ogniskowych, włączonych jako
Kadry Misjonarskie przez Ludzi, obudzonych poprzez Kosmiczne Oddziaływania,
przekazywane z 10 Wymiaru, na początku i w szczególności w drugiej połowie 20 stulecia. I
każdy zastosował i stosuje
Świadomie
lub Nieświadomie oddziaływania, które oni otrzymali.
W tym Ostatnim Wieku, Punkty Ogniskowe działając w kierunku tego samego celu i Idei,
przeżywają do dziś okres przygotowań. Jednak teraz jest czas, aby Jednoczyć się ręka w
rękę, pomagając sobie nawzajem oraz czas, by Służyć JEDYNEMU. Z tego powodu, nasz
Świat
osiągnie bardzo dużo, jeśli może Zjednoczyć się pod
światłem
pracy, którą wykonuje.
Bajka o Złotym Wieku jest inwestycją, dokonywaną w stulecia. Właściwie każdy Porządek
reformatorski jest Złotym Wiekiem. Jednak ten 26.000-letni program przejścia ostatniego
cyklu ma program przygotowawczy bardziej odmienny od innych okresów. Ten program
przygotowawczy dociera w systematyczny sposób aż do dziś. Najpierw Niebiańskie
Wskazówki, przekazywane przez
Święte
Księgi, Zjednoczyły naszą planetę w
Świadomości
BOGA JEDYNEGO, zbierając razem ludzkość w Całości Prawdy. W procesie czasu cała
prawda i Niebiańskie ogłoszenia przyświecały do dziś ludziom na naszej planecie.
W tym szczególnym Wieku, który oszacowujemy jako wiek mediumiczny, prawda wystawiana
jest na pokaz w kierunku
Świadomości,
która została zdobyta. Wszystkie dołożone starania i
wezwania do Zjednoczenia są fenomenem, przynależącym jedynie do naszej planety. System
tego Ostatniego Wieku jest Zjednoczeniem w Całość Uniwersalnej Całości z Zarządzeniami
Wszechświatów, stąd ten nadchodzący wiek zwany jest Złotym Wiekiem.
Złoty Wiek będzie przyświecał nam w dniach jutrzejszych w kierunku JEDYNEGO BOGA –
JEDYNEGO PORZĄDKU – JEDYNEGO SYSTEMU i JEDYNEJ KSIĘGI i jest heraldyką
obszaru, w którym szczęśliwi ludzie będą
żyli
w braterskiej i siostrzanej Całości
Świata.
Jednak jest wiele Progów, które nasza Planeta przekroczy, aż nadejdzie utęskniony Złoty
Wiek. Okresowi przygotowawczemu Złotego Wieku zostały przyznane 3 Kosmiczne Wieki.
(Jeden Kosmiczny Wiek obejmuje jedno stulecie)
Nasza Planeta, która od roku 1900 przyjęta została do przyśpieszonego Programu Ewolucji,
dopełnia swój pierwszy Wiek Kosmiczny w roku 2000. To jest Dwudzieste Stulecie. Drugi
Kosmiczny Wiek obejmuje 21 Stulecie i Trzeci Kosmiczny Wiek włącza 22 Stulecie.
Data Rozpoczynająca utęskniony i upragniony Złoty Wiek, która wymieniona została powyżej,
rozpocznie się od 23 Stulecia i obejmie Okres 7 Stuleci. Jeśli nazwiemy programy
2
przygotowawcze jeden po drugim, osiągniemy teraz rozpoznanie,
że
Złoty Wiek nie zostanie
tak
łatwo
osiągnięty.
W Programie Przygotowania Złotego Wieku jest (5) Skal. Każda Skala obejmuje Wiek. Jeśli
zapiszemy to w tej kolejności:
1. Wiek Przygotowawczy, który obejmuje Okres
Świętych
Ksiąg.
2. Wiek Obudzenia: To jest Wymiar Przejścia, w którym
żyjemy
i Okres, zwany
ZMARTWYCHWSTANIEM, które oznajmiane było nam do dziś. Nasza Planeta jest
właśnie teraz w tym chaosie.
3. Nowy Wiek: Tutaj przejdziemy poza Okresy, do których zostaliśmy przyzwyczajeni i
w ten sposób włączą się Okresy Osiągnięcia Nieznanego – Pracy – Badania –
Rozpoznania. Dwa Kosmiczne Wieki doświadczą tego Okresu.
4. Złoty Wiek: Obejmuje
życie
okresu 7 Stuleci po 23 Stuleciu. W tym okresie dokonując
bezpośredniego Rozpoznania Uniwersalnego Uświadomienia i Zjednoczenia,
zgodnie z Jednością i Całością, będzie się
świadkiem
obecności Mechanizmu –
Systemu – Boskiego Porządku – Rzeczywistości, nie rozumianych jeszcze na naszej
Planecie, które jednak staramy się przedstawić, i
Świadomie
otworzy się skrzydła w
kierunku tego Nieznanego.
5. Wiek
Światła:
Ten Wiek, który rozpocznie się po Złotym Wieku, zwany jest Wiekiem
Światła.
To jest wiek, włączający się po 30 Wieku, tutaj włączony jest bezpośrednio
Porządek Allaha.
Ludzkość, będąc przygotowywana na tej drodze, będzie odtąd Kadrą Istoty tego Systemu.
Teraz nazywamy to Uniwersalną Drogą
Świata,
Złotym Wiekiem. W obszarze, w którym w
tym momencie
żyjemy,
weszliśmy w ostatnie okresy przygotowawcze tych pięknych dni
Jutrzejszych w sposób przyśpieszony.
Teraz wszyscy wiemy,
że
Wieki, których będziemy doświadczać, będą bardzo różne od
Wieków, których doświadczaliśmy. Niemniej ta różnica i zmiana powoduje wiele bólu w każdej
sekcji naszej planety i wraz ze zmieniającym się czasem ludzie również się zmieniają.
Ludzkość, która przeżywa chaos
świadomości,
dokonuje przygotowań na Złoty Wiek dni
Jutrzejszych.
To jest okres przejścia. W tym okresie istnieje wiele Punktów Ogniskowych i Stowarzyszeń,
zakładanych wszędzie na naszej planecie w celu przyśpieszenia procesu osiągania
Uświadomienia, Obudzenia i Oczyszczenia ludzkich Całości w sposób masowy, i
przygotowania ludzkości na Złoty Wiek. My jako Uniwersalne Centrum Zjednoczenia Unii
Braterstwa
Świata,
jesteśmy szkołą, która służy na tej Uniwersalnej Drodze od 30 lat.
Mamy Księgę, zwaną Księgą Wiedzy. Objaśniamy tą Księgę społeczeństwu na naszych
seminariach jako fascykuły. Zadaniem naszej Misji jest opowiedzieć i przedstawić te
Uniwersalne Programy całemu wymiarowi
Światowemu.
Założenie na
Świecie
naszego
Stowarzyszenia i Fundacji zostało oficjalnie włączone w roku 1993. Jednak jesteśmy w
kontakcie z całym
Światem
od 30 lat. I cały
Świat
oczekuje tej Księgi Wiedzy od roku 1950.
3
Teraz chcemy podać bardziej szczegółowe informacje objaśniające odnośnie niektórych cech
charakterystycznych Księgi Wiedzy. KSIĘGA WIEDZY zaczęła być dyktowana w roku
1.11.1981, przez Rzeczywistość Zjednoczonej Ludzkości Parlamentu Federalnego Kosmosu,
Turcji Anatolijskiej poprzez Kanał Alfa.
Jednak przez 3 lata Księga Wiedzy nie została otwarta Ludzkości, ponieważ Społeczeństwo
nie było jeszcze gotowe. W roku 1984 na drodze Zjednoczenia i Rzeczywistości zostały
ustanowione na całym
Świecie
Duchowe Punkty Ogniskowe i otrzymaliśmy rozkaz
otworzenia, i przedstawienia Księgi Społeczeństwu. Teraz służymy Ludzkości jako
Zgromadzenie i Fundacja. Księga Wiedzy ukończona została w 12 lat; jest ona teraz
zestawiona jako Księga i również przetłumaczona na język angielski.
Centralna Unia Słońc – Uniwersalna Rada Zarządzenia – Zjednoczona Rada Zarządzenia są
Uniwersalnymi Członkami Kadry, pracującej jako trójca wspólnie. Zwane to jest Wymiarem
Wszechmogącego, to znaczy Systemem. Do tego wymiaru podłączony jest Kanał Alfa, który
jest bezpośrednim Mechanizmem Odbicia Allaha. I wszystkie przekazane naszej Planecie do
dziś
Święte
Księgi, to jest (Stary Testament – Psalmy Dawida – Ewangelia – Koran), zostały
objawione naszej Planecie poprzez ten Kanał.
Księgi te są
Świętymi
Księgami, które Edukują, Uczą, pozwalają osiągnąć
Świadomość
i
Integrację. Choć Księga Wiedzy podyktowana została z tego samego Kanału, nie jest ona
Księgą, do której należałoby się modlić. Jest ona Księgą, która otwiera wszystkie tajemnice i
Fakty oraz objaśnia Ludzkości przyczynę dla dróg, którymi kroczyła ona do dziś. Księga
Wiedzy jest także Księgą PRAWDY i JEDNOŚCI, która skupia w sobie Częstotliwości
wszystkich znanych do dziś
Świętych
Ksiąg.
Księga ta została podyktowana poprzez odmienną Technikę, zwaną „Światło-Foton-Cyklon”,
której Nasza Planeta jeszcze nie zna. Zgodnie z tą Techniką Energia Czasu naładowana jest
na Częstotliwość Liter. Dlatego, kiedy czytacie Księgę, rozumiecie ją i otrzymujecie Wiedzę
odpowiednio do waszego poziomu. Potem wymazywane jest to z pamięci. Pozostaje jedynie
Wiedza ogólna. Możecie nauczyć się innych
Świętych
Ksiąg na pamięć. Z tej Księgi jednak
nie możecie zapamiętać nawet jednej strony. Ponieważ jest ona połączona z Energią czasu,
Wiedza wymyka się z pamięci. To jest Specjalna technika.
Zostało nam powiedziane,
że
Księga ta ważna będzie przez 19 Stuleci i podyktowano ją,
prezentując jako Jedyną Księgę dni jutrzejszych. Księga ta zwana jest również Kosmiczną
Księgą Ostatniego Wieku. I Różne funkcje, które właściwe są tej Księdze, włączają się w
miarę jej czytania. Ci, którzy czytają tę Księgę, podłączani są bezpośrednio do Centralnego
Systemu Rzeczywistości Zjednoczonej Ludzkości i zapewnia to otwarcie waszych
Uniwersalnych Akt w mikroarchiwach.
Tą drogą Realność poznaje Indywidua. I uczy każdego pojedynczo, odpowiednio do jego
potrzeb. I podział zadań dokonywany jest odpowiednio do ich możliwości. Dlatego prosi się
nas o rozprowadzanie fascykułów do jak najodleglejszych miejsc.
I przez 30 lat różne miejsca całego
Świata
poznały fascykuły. Jeśli ciągle czytacie Księgę
możecie wydedukować z jednej strony przynajmniej 10 przesłań, w miarę jak osiągacie
Świadomość,
dokonując różnych interpretacji znajdujących się w niej informacji i w procesach
czasu dostrzegacie informacje, których do tego czasu nie mogliście zauważyć.
4
Wymagano, aby ta Księga, opublikowana w roku 1996 pod nazwą Księgi Wiedzy,
udostępniona została przyjaciołom na naszej Planecie, podzielającym te same poglądy. I
jednocząc się również z ich Wiedzą, jedynym naszym i naszych Uniwersalnych Przyjaciół
życzeniem
jest, działać wspólnie i Jednoczyć się. Zgodnie z przekazanymi nam Informacjami
Księga ta jest Księgą przygotowaną dla 7.000.000.000 Ludzkich Uświadomień. I każdy
otrzymuje odpowiedź na wszystkie swe pytania, jeśli dokładnie czyta Księgę.
Jeśli jesteście misjonarzem, jeśli szyfr w waszym programie genu zjednoczy się z szyfrem,
należącym do was, pośród milionów ukrytych szyfrów w Księdze, ustanawiane jest
bezpośrednie połączenie i sami dokonujecie połączenia z Systemem. Najpierw wasz kanał,
który się otwiera, przejmuje obowiązek szkolenia was. Później wyznaczani jesteście do
waszego prawdziwego obowiązku. To jest charakterystyką Księgi.
Ludzie, którzy nie mogą bezpośrednio poprzez swe własne
Świadomości
przyciągnąć
Strumieni Kosmicznych, budzeni są na drodze Księgi Wiedzy. I system ten jest bezpośrednim
programem Kosmosu. I nasz
Świat
od 1960 roku przygotowywany jest na tym obszarze
poprzez Oddziaływania Kosmiczne niosące energie Ewolucyjne, które przekazywane są z 10.
Wymiaru. W ten sposób na waszej Planecie włączane zostały liczne, jednoczące się,
kosmiczne Punkty Ogniskowe. Teraz jednak nadszedł czas, by się zjednoczyć.
Inną cechą charakterystyczną Księgi jest to,
że
wszystkie Częstotliwości Starego Testamentu,
Psalmów Dawida, Nowego Testamentu, Koranu i Filozofii Dalekiego Wschodu, które zostały
objawione do dziś naszemu
Światu
i które znane są jako
Święte
Księgi, zjednoczone zostały
z Energią Punktu Ogniskowego Wszechmocnej Energii i zostały one naładowane na
wszystkie litery Księgi jako Całość 6 Częstotliwości. Jednak, jak powiedzieliśmy wcześniej,
Księga ta nie jest Księgą, do której należałoby się modlić. Jest to Księga Przewodnik. Dlatego
Księga ta została podarowana waszej Planecie jako Księga całej Ludzkości.
Księgę Wiedzy, która przygotowana została zgodnie z Projektem Wejścia Alfa i Wyjścia
Omega, Niebiańskie Instancje nazywają również Księgą ZBAWIENIA. Ponieważ jedynie
zjednoczone w tej Księdze Częstotliwości wszystkich
Świętych
Ksiąg, zapewniają wam to,
że
możecie absorbować 76 energię, która jest częstotliwością całkowitą Kanału OMEGA,
składającego się z 9 Warstw.
I każdy Układ Słoneczny zobligowany jest dokonywać Ewolucji swego wymiaru. Naszą
Ewolucją i wymiarem Wyjścia jest SATURN, Przejście do Omegi dokonywane jest stąd. 6
wymiar, Nirwana jest Wymiarem Nieśmiertelności. 7 wymiar jest ostatnią granicą Ewolucji
Ludzkości. I miejscem tym jest Saturn. To znaczy, Ludzka
Świadomość,
która była w stanie
sięgnąć tutaj, jako Prawdziwy Człowiek podnosi roszenie o swe Energie Duchowe i osiąga
prawo wyjścia z Omegi.
Księga Wiedzy jest jedyną Księgą, która stopniowo przyzwyczai was do Częstotliwości tych
Uniwersalnych Wymiarów i w ten sposób zapewni,
że
z
łatwością
będzie mogli wejść w te
Wymiary. W tym końcowym Programie Przejścia waszej Planecie przyznane zostały dla
Zbawienia Ludzkości 3 Kosmiczne Wieki (każdy Kosmiczny Wiek jest 1 Stuleciem). Nasza
Planeta, która od roku 1900 została przyjęta do bardzo przyśpieszonego Programu Ewolucji,
kończy swój pierwszy Kosmiczny Wiek w roku 2000. To jest 20 Stulecie.
21 i 22 Stulecie będą odmiennymi latami egzaminu Naszej Planety. W 23 Stuleciu zostaną
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin