leki-a-zywnosc.pdf

(1099 KB) Pobierz
Leki
a żywność
Tycie, kołatanie serca, zawroty głowy, nudności
i bóle brzucha…, czyli jak unikać groźnych
interakcji i zadbać o skuteczność leczenia
www.zdrowiewpraktyce.pl
Leki a żywność
Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki
Ostatniej zimy jedna z naszych czytelniczek cier-
piała na bolesną infekcję dróg moczowych. Lekarz
przepisał jej antybiotyk o nazwie Trimethoprim.
Jako że należy do ludzi dbających o swoje zdro-
wie, nie chciała polegać wyłącznie na działaniu
otrzymanego leku. Próbowała dodatkowo spoży-
wać możliwie jak najwięcej dobrych dla zdrowia
produktów.
Jadła więc chleb pełnoziarnisty, płatki owsiane,
suszone owoce, orzechy oraz bardzo dużo wa-
rzyw i owoców. O czym wówczas nie wiedziała:
właśnie te produkty spożywcze mogą osłabiać
skuteczność antybiotyku. Dzieje się tak, ponie-
waż obecne w nich znaczne ilości substancji ba-
lastowych (np. błonnika) neutralizują substancję
czynną. Zostaje ona wydalona z organizmu bez
spełnienia swojej roli. Nic więc dziwnego, że w jej
przypadku na powodzenie leczenia trzeba było
trochę poczekać.
Substancje balastowe mają wpływ na działanie
wielu leków – dokładnie tak, jak wiele innych pro-
duktów, które spożywamy. W niniejszym specjal-
nym raporcie znajdziecie przegląd najważniejszych
interakcji. Dowiecie się z niego, jakie produkty spo-
żywcze i leki wpływają na siebie wzajemnie. Opi-
sane są tu również interakcje między poszczegól-
nymi lekami oraz przyczyny, dla których niektóre
z nich powodują przyrost wagi – jesteśmy pewni,
że każdy z Was znajdzie tu dla siebie coś intere-
sującego!
SP IS T RE Ś C I
Jak żywność wpływana leki
Uwaga na interakcje!
Sok grejpfrutowy – w przypadku
połowy wszystkich leków
jego wpływ jest znaczący
Produkt, który utrudnia
rozkład wielu leków
Co trzeba wiedzieć o mleku,
kawie i wodzie mineralnej
Nie każdy napój nadaje się
do popijania lekarstw
Dobór leków może zapobiec nadwadze
Uwaga: Te leki wzmagają apetyt
3
4
6
8
10
Redakcja
Zdrowie w Praktyce
Tych leków nie należy ze sobą łączyć!
Interakcje między lekami
STOPKA REdAKCyjnA
ISBN:
E-book nr:
Wydawnictwo:
Adres:
Kontakt:
NIP:
Numer KRS:
Copyright by:
978-83-269-6951-5
2ZG1
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a
Telefon 22 518 27 22, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl
526-19-92-256
0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy
XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017
2
Leki a żywność
Uwaga Na INTerakcje!
Jak żywność wpływa
na leki
Na SkuTecZNOść TakIch LekóW Jak aNTybIOTykI, LekI Na NaDcIśNIeNIe TęTNIcZe cZy OSTeOPO-
ROZę WPŁyW maJą OkReśLONe SkŁaDNIkI POżyWIeNIa. cO GORSZa: ZaLeDWIe NIeWIeLka GRuPa Te-
GO TyPu INTeRakcJI byWa RZecZyWIścIe WymIeNIaNa W uLOTkach INfORmacyJNych LekóW. W NI-
NIeJSZym RaPORcIe PReZeNTuJemy PRZeGLąD NaJcZęSTSZych INTeRakcJI.
Lewodopa, środek wykorzystywany w leczeniu cho-
roby Parkinsona, „rywalizuje” w organizmie z wyso-
kobiałkowymi składnikami pożywienia: oba muszą
pokonać w jelicie tę samą drogę, aby zostać prze-
transportowane dalej. Szczególnie posiłki zawierają-
ce mięso i ryby mogą znacznie opóźnić wchłanianie
lewodopy do krwi. efekt: lek jest mniej skuteczny.
To tylko jeden z wielu przykładów: istnieje ponad
300 substancji czynnych (zawartych w ponad 50 000 le-
ków), które mogą wchodzić w interakcję ze skład-
nikami żywności.
Występuje przy tym ryzyko, że
pewne produkty spożywcze mogą osłabić, a nawet
całkowicie zahamować działanie danego leku.
Sy-
tuacja bywa też odwrotna – składniki żywności mo-
gą zwiększać skuteczność leku lub potęgować jego
skutki uboczne.
kwaśne, więc panują tu niskie wartości ph (na czczo
poziom ph w żołądku wynosi około 1,6).
celem tej „ochrony przed rozpuszczeniem” jest za-
bezpieczenie wrażliwych ścian żołądka przed działa-
niem substancji czynnych. Jednakże
60 do 90 minut
po posiłku wartość pH w żołądku wzrasta z pozio-
mu 3 do 6.
Skutek: leki odporne na działanie kwasów
żołądkowych, które powinny rozpuszczać się dopiero
w jelicie cienkim, już w tym momencie tracą części
swoich substancji czynnych.
MoMent zażycia Leku jest bardzo
ważny dLa jego skuteczności
Do tego dochodzi fakt, że po spożyciu gorącego
lub tłustego posiłku czas, w którym lek opuszcza żo-
łądek, może wydłużyć się nawet do 11 godzin. Dla
porównania: po zażyciu leku na czczo pozostaje on
w żołądku maksymalnie 2 godziny.
Zażycie takiego leku w trakcie czy po tłustym po-
siłku oznacza to, że drażetki z założenia odporne na
działanie kwasów żołądkowych są niestety przez dłu-
gi czas wystawione na działanie wysokiego ph i pod-
dawane procesowi rozpuszczania.
Z tego względu leki odporne na działanie kwa-
sów żołądkowych, jak preparaty zawierające diklo-
fenak na bóle i stany zapalne, bisakodyl na zaparcia
lub preparaty enzymowe typu Wobenzym N, stoso-
wany w zapaleniach zatok przynosowych, należy
przyjmować zawsze 1-2 godziny przed lub 2-3 go-
dziny po posiłku.
Leki rozpuszczaLne w tłuszczach
potrzebują pełnego żołądka
Rozpuszczalność leku w tłuszczach decyduje
o tym, czy lepiej jest przyjmować go z jedzeniem
czy na czczo. beta-blokery
celiprolol
i atenolol nie
rozpuszczają się w tłuszczach, przy pełnym żołądku
działają więc mniej efektywnie. Z kolei rozpuszczalne
w tłuszczach beta-blokery
metoprolol
oraz
propra-
nolol
rozpuszczają się dopiero w tłuszczach jadal-
nych i dzięki temu mogą zostać bardziej efektywnie
wchłonięte przez ścianę jelita cienkiego.
Beta-blokery
jEdzEnIE mA nAjCzęŚCIEj wPływ
nA nASTęPująCE lEKI
środki przeciwbólowe
antybiotyki
beta-blokery
Leki na rozrzedzenie krwi
Leki na osteoporozę
antydepresanty
Zanim lek trafi po połknięciu do krwiobiegu, a na-
stępnie dotrze do danego obszaru działania, musi naj-
pierw pokonać drogę prowadzącą przez nasz układ
pokarmowy, jelito cienkie i wątrobę. Jego działanie
może zostać zakłócone w wielu miejscach.
Już samo pH przewodu pokarmowego decydu-
je o wchłanianiu zażytego lekarstwa.
uwalnianie
substancji czynnej z danej postaci leku, np. drażetki,
w znacznej mierze regulowane jest przez ph w prze-
wodzie pokarmowym.
Wartość ph pokazuje, jak kwaśny jest roztwór. Leki
odporne na działanie kwasów żołądkowych uwalniają
swoje substancje czynne powyżej poziomu ph 3. Dla-
tego też drogę przez nasz żołądek powinny pokonać
„nieotwarte”, ponieważ z reguły jest to środowisko
3
Leki a żywność
rozpuszczalne w tłuszczach najlepiej zatem przyjmować
zawsze w trakcie posiłku.
Również
gryzeofulwina,
stosowana w infekcjach grzybi-
czych, czy moczopędny
spironolakton
mają lepsze dzia-
łanie w połączeniu z pokarmem zawierającym tłuszcze.
mimo tak istotnych szczegółów wielu lekarzy (oraz ulo-
tek informacyjnych) zaleca jedynie zażywanie określonych
leków „przed” lub „po” jedzeniu. Wielu pacjentów błędnie
interpretuje to zalecenie i przyjmuje leki wówczas, gdy do-
piero zaczyna lub kończy posiłek, postępując tym samym
zupełnie odwrotnie.
Hasła „przed” i „po” oznaczają bo-
wiem, że między jedzeniem a zażyciem leku powinno
minąć co najmniej 30 minut (o bardziej szczegółowych
wskazówkach odnośnie tej kwestii można przeczytać na
stronie 7).
uwaga! substancje baLastowe
Mogą „zatrzyMywać” substancje
czynne w jeLicie
Należy nieustannie pamiętać, jak zdrowe jest spo-
żywanie
błonnika pokarmowego.
błonnik pokarmo-
wy pęcznieje w jelicie, neutralizuje tam płyny oraz
substancje szkodliwe, które w przeciwnym razie prze-
dostałyby się do krwi i całego organizmu przez ścia-
nę jelita. Jednakże: substancje czynne wchodzące
w skład leków również są neutralizowane i dlatego
nie docierają do obszaru swojego działania.
Substancje balastowe mogą wpływać negatywnie
na skuteczność następujących leków:
kwas acetylosalicylowy (np. w aspirynie)
Penicylina, antybiotyk Trimethoprim (przy infek-
cjach dróg moczowych)
Lewotyroksyna (przy niedoczynności tarczycy)
antydepresanty (np. doksepina)
Nie oznacza to rzecz jasna, że powinniśmy całkowi-
cie zrezygnować z przyjmowania błonnika pokarmo-
wego.
między posiłkiem zawierającym błonnik (np. mu-
esli pełnoziarniste lub rośliny strączkowe), a przyjęciem
leków należy zachować odstęp wynoszący 2-3 godziny.
jak powstaje niepożądany skutek
uboczny – nadciśnienie tętnicze
Produkty spożywcze o dłuższej dacie przydatności do
spożycia zawierają przeważnie dużą ilość
tyraminy
– sub-
stancji powodującej wzrost ciśnienia krwi. Przykładem jest
piwo, wino, ser dojrzewający, marynowane śledzie i kiełba-
sa salami. Tyramina rozkłada się w organizmie z reguły dzię-
ki enzymowi o nazwie monoaminooksydaza (maO). Jeżeli
jednakże musimy zażywać inhibitory maO, wówczas utrud-
niają one rozkład tyraminy. ciśnienie krwi wzrasta.
Na kolejnej stronie znajduje się tabela z zestawie-
niem wzajemnych interakcji leków ze składnikami po-
żywienia.
ProdUkT, kTóry UTrUdNIa
roZkład wIelU leków
Sok gReJpfRuTowy –
w pRzypaDku połowy
wSzySTkiCh leków Jego
wpływ JeST znaCząCy
NIeWażNe, cZy mamy DO cZyNIeNIa Z LekamI Na ObNIżeNIe chOLeSTeROLu cZy NaDcIśNIeNIe TęT-
NIcZe: SOk GReJPfRuTOWy mOże WZmOcNIć Ich DZIaŁaNIe.
Podczas spożywania soku grejpfrutowego należy
być szczególnie ostrożnym! Zawarte w nim
związki
flawonowe utrudniają pracę enzymu wątroby CY-
P3A4.
enzym ten uczestniczy w procesie rozkładu
ponad 50% wszystkich leków. Skutek: leków przyjmo-
wanych w towarzystwie soku grejpfrutowego orga-
nizm nie może dostateczne dobrze usunąć, wskutek
czego pozostają w nim na wiele godzin. W efekcie
4
Leki a żywność
działanie leku ulega wzmocnieniu lub utrzymuje się
przez dłuższy czas. Zwiększa się tym samym również
ryzyko wystąpienia skutków ubocznych.
minimum na 2 godziny przed i po przyjęciu tych le-
ków należy zrezygnować z picia soku owocowego.
W tabeli niżej zestawiono informacje o innych, równie
częstych interakcjach między lekami a pożywieniem.
Jeżeli mamy wrażenie, że jakiś lek na nas nie działa
lub powoduje zbyt silne skutki uboczne, wówczas na-
leży porozmawiać z lekarzem na temat możliwych in-
terakcji danego preparatu ze składnikami pożywienia.
Prawdopodobnie pomoże zmiana na inną substancję
czynną, która nie będzie wchodziła w konflikt z na-
szymi nawykami żywieniowymi.
Sok grejpfrutowy wpływa na działanie następu-
jących leków:
blokery kanału wapniowego (np. leki na nadciśnie-
nie – pochodne nifedypiny jak felodypina lub am-
lodypina)
Leki na obniżenie cholesterolu (statyny, np. sym-
wastatyna)
Immunosupresanty (np. cyklosporyna)
Dziurawiec
w SKRóCIE: nAjCzęŚCIEj wySTęPująCE InTERAKCjE
Rodzaj pożywienia
Substancje balastowe (np. w muesli,
pieczywie pełnoziarnistym, roślinach
strączkowych)
białka (np. jaja, mięso, rośliny strącz-
kowe)
Garbniki (np. w zielonej i czarnej
herbacie, kawie)
Sok grejpfrutowy
Napoje zawierające kofeinę (np. kawa,
cola, zielona i czarna herbata)
Napoje zawierające kofeinę (np. kawa,
cola, zielona i czarna herbata), gorzka
czekolada
Lukrecja
leki
środki przeciwbólowe i przeciwgo-
rączkowe, hormony tarczycy, anty-
depresanty, antybiotyki
Leki na chorobę Parkinsona (lewo-
dopa)
Neuroleptyki (np. alimemazyna, ben-
perydol, chloropromazyna, melperon),
tabletki z żelazem
Leki na nadciśnienie, leki na obniżenie
cholesterolu, immunosupresanty
antybiotyki (inhibitory gyrazy)
interakcja
Zmniejszenie działania
Zmniejszenie działania
Zmniejszenie działania
Zwiększenie działania i skutki uboczne
Przyśpieszone bicie serca, zaburze-
nia snu
Zwiększenie działania i skutki uboczne
klozapina (atypowy neuroleptyk)
Leki o działaniu moczopędnym (diu-
retyki)
Leki na osteoporozę
(bisfosfoniany),
antybiotyki
(cyprofloksacyna, nor-
floksacyna, doksycyklina),
fluorek
sodu
(np. w profilaktyce próchnicy),
hormony tarczycy
jak lewotyroksyna
antydepresanty (inhibitory maO, np.
tranylcypromina, moklobemid)
Zwiększenie działania
Zmniejszenie działania
Poza tym: Antybiotyki takie jak peni-
cylina lub erytromycyna nie stanowią
problemu w odniesieniu do mleka.
mleko, produkty mleczne, produkty
spożywcze zawierające wapń
Wino, sery dojrzewające, kiełbasa
salami, kiszona kapusta, śledź ma-
rynowany
Produkty spożywcze zawierające wi-
taminę k (np. sałata, szpinak, brokuły
i różne gatunki kapusty)
Nadciśnienie tętnicze, bóle głowy
Działanie polegające na hamowa-
niu krzepnięcia krwi może zostać
osłabione w wyniku zwiększonego
spożycia pokarmów zawierających
witaminę k.
antagoniści witaminy k (fenprokumon
„marcumar“, warfaryna)
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin