Inżynier Kolejowy 1926-01.pdf

(34412 KB) Pobierz
V,
'}
rf::"
J
J
1"'llv1
N2 1 (17) .
IDZYDIER KOLEJOWY
ORGAN
ZWIĄZKU
POLSKICH
INŻYNIERÓW
KOLEJOWYCH.
lnż.
MIESIĘCZNIK
POŚWIĘCONY
SPRAWOM KOLEJNICTWA I KOMUNIKACJI.
Stefan Sztolcman.
Redaktor odpowiedzialny:
lnż.
Aleksander
Pawłowski.
Administrator:
Inż.
W. Qqssowski.
Członkowie
Komitetu Redakcyjnego:
ini.
inż.
S. Andrzejewski, A. Frank, Z. Kacprowski, C. Kaczmarski,
J.
Kwiatkowski, M.
Niebieszczański,
p.
J.
Śniec!Jowski,
inż. inż.
S. Wasilewski i l. Winer.
Redaktor naczelny:
-
Adres Redakcji
i
Administracji:
Rocznie
.
Warszawa, Al. Jerozolimskie 1
/J.,
pok. Nr. 1.
Tel. Nr. 12-88.
Dla
Członków
Godziny
przyjęć:
·3-4.
.
W A R U N K l
20,
półrocznie
.
P R Z E D P
S
6
Ł
A T Y:
zł.
10,
kwartalnie
zł.
5.
-
Cena numeru
pojedyńczego
dla kolejarzy
25~
ustępstwa .
Ł
2.
-
Z. P
.
·1.
K.
rocznie
9,
O
G
8
O
Z
w
E
N
l
A:
6_
Ceni\
ogłoszeń
złotych.
Następne
Pierwsza strona
okładki
.
strony
.
.
.
Dla
M
e
i
sc
e
i
l
,
'1,
l
1
/2
l
'/•
'/
l
'/,
11--M_i__i__c
e_~I_'J,------"-1_'
2____,_1_'
1
_'_
--+-
_'/_,
es
1
/•---:-
/s
1
11
-
100
l
75
55
l
35
30
l
20
15
l
15
10
Wkładka
.
.
. .
Reklama opisowa
.
l
50
200
l
30
100
l
20
50
l
15
25
l
-
1
15
Członkó
w
Związku
P.
I.
K.
ustępstwo
500fo.
-
Fotografje i
klisze
na rachunek
klijenta
.
Konto
czekowe
P.
K.
O.
Nl!
95·25.
8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6
~
.
lll
ki
1
l
~
~
lll
ki
,,
R
O B U
R
''
KATOWICE, Zamkowa 3
dostarcza najlepszego
górnoś~ąskiego węgla
kamiennego, koksu i brykietów z:
K O P A L
N:
Gotthard, Paulus, Litandra, Wawel (Branden-
l
1
lll
~
~
ZWIQZEH
HDPALń 6ÓHMOŚLQSHI[H,
Sp. z ogr. odp.
~
burg),
Wolfga~g,
hr. franciszek, Eminencja,
kop. Pokoju,
Sląsk,
Bliicher, Donnersmarck,
Emma, Romer, Anna, Charlotte
K O K S O W N I: Pokoju, Emma, Wolfgang
BRYKIETOWNI: Emma- Romer.
Roczna produkcja wynosi trzecict
czttłt
og61nei produkcji
Polskiego G6 rnego Slctska.
~
ki
ki
~
lll
lll
~
ki
~
~
~
~
[i
~
~
~
l
II'U
~
[i
lll
lll
lll
ki
~
~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH http://www.bg.agh.edu.pl/
2
INŻYNIER
KOLEJOWY
N~
l
i
i
l
l
l
l
a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••..
••••1
6HODZIECHIE TDWDHZY5TWO
HOPDLŃ W~6LD
l
ZDHŁDDÓW PRZEMYSŁOWYCH
Grodziec
koło
Bedzina
Województwo Kieleckie
TELEFON 19
BĘDZIN
ADRES TELEGRAF.:
l
l
l
l
l
l
l
Roczna produkcja 500,000 tonn
węgla
kamiennego
l
l
1
zatrudnionych osób 1700.
1
.............................................
Ilość
GRODZIECKlE TOWARZYSTWO - GRODZIEC
k.jBĘDZINA
Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH http://www.bg.agh.edu.pl/
lłłZYłłiER
Rok III.
MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY
SPRAWOM KOLEJNICTWA I KOMUNIKACJI.
KOLEJOWY
1926.
SPIS RZECZY
1.
ALFABETYCZNY SPIS
ARTYKUŁÓW.
Hamulce zespolone w ruchu towarowym
Nr. 7, str. 197-198.
Niebieszczański
M.
Organizacja
służby
drogowej Nr. 12, str.
337-341.
Pawłowski
A.
Pierwszy
Kongres
Międzynarodowy
prasy tech-
nicznej w
Paryżu
Nr. l, str. 20-22.
Niektóre zagadnienia
~szczędnościowe
"
Nr. 2, str. 47-49.
Z Kongresu Kolejowego w Londynie
"
Nr. 2, str. 53-54. Nr. 3, str. 75-78. Nr. 5, str.
151-152.
Powstanie i rozwój kolejnictwa w Anglji
"
Nr. 8/9, str. 202-210.
Piechowski
M.
Nabywanie obrabiarek
Nr. 5, str. 148-151.
Rostkał
B.
O potrzebie reform w
służbie
drogowej
Nr. 2, str. 49-50.
Rothert
A.
Czy nam potrzebna naukowa organizacja pracy?
Nr. 2, str. 47.
Rytel Z.
Pierwsze kroki przy reorganizacji wars- tatowej
z
Nr. 5, str. 141-142.
Skwarczyński
J.
Rozwój sieci kolejowej pod zaborem austrjackim
Nr. 8/9, str. 215-219.
Sniechowski J.
Zarys rozwoju kolejnictwa polskiego w zaborze ro-
syj:skim
Nr. 8/9, str. 211-215.
Sniechowski J.
Perspektywy eksploatacji kolei
żelaznych
w drugiero
stuleciu ich istnienia
Nr. 8,9, str. 245-247.
Sokołowski
W.
Sprzęgi
samoczynne do wagonów
Nr. 4, str. 110-115.
Suchanek
H.
O gospodarczem
położeniu
austrjackich kolei
związ­
kowych
Nr. 10, str. 281-283.
Suchanek
H.
Historja organizacji
państwowych
austrjackich i nie-
mieckich kolei, a Z!\lmierzenia reorganizacyjne w Polsce
Nr. 11, str. 312-317.
Suchanek
H.
List do Redakcji. W sprawie muzeum kolejowego
Nr.
!2,
str. 349-350.
Swieściakowski
T.
O mierniku dla
określenia użycia
paliwa na pa-
rowozach
Nr. 4, str. 94-96.
Szmidt F.
w
·a
lka z
odkształceniami
torowiska przy budowie linji
kolej'owej Zgierz- Kutno
Nr. 10, str. 272-275.
Sztolcman S.
Określenie
kosztów
własnych
przewozów na polskich
kolejach
państwowych
Nr. 7, str. 181-197.
Sztolcman S.
Wyniki eksploatacji polskich kolei
państwowych
w 1925 r.
Nr. 10, str. 267-271.
.S
ztolcman S.
Zależność
kosztów
własny•ch
przewozu
ładunków
od
gęstości
przewozów
Nr. 12, str. 334-336.
S. S.
Dział'alność Związku
Polskich
Inżynierów
Kolejowych na polu
piśmiennictwa
kolejowego
·Nr.
8/9, str. 255.
S. S.
Co
przewożą
koleje polskie
Nr. 10, str. 275.
Tarwid S.
Uwagi o przepisach sygnalizacji, zatwierdzonych przez
Ministerstwo Kolei 21 listopada 1924 r.
Nr. 5, str. 145-147.
Wasiutynski A.
Notatki z historji budowy nawierzchniej dróg
że-
laznych
Nr. 8/9, str. 227-233.
Wilczewski G.
O
połączeniu ośrodka Wileńszczyzny
z
ogólną siecią
kolejową
Nr. 3, str. 80-84.
Wołkanowski
J.
Otwarcie nowego dworca na stacji
Stołpce
Nr. 11, str. 323-324.
Wojciechowski J.
Zadania psychotechniki w kolejnictwie
Nr. 5, str. 131-133.
W. P.
Kontroler drogowy, czy
inżynier
·
dystansowy?
Nr. 10, str; 275-276.
Zienkiewicz E.
Wypadki i nadzwyczaj:r;Ie wydarzenia na kolejach
polskich w r. 1924-1925
·
Nr. 5, str, 133-141.
Z. G.
Premja za
zaoszczędzenie
pracy nrMltokowej
Nr. 3, str. 80.
Nowy parowóz osobowy p. k. p.
Jerrjr
OS24
Nr. 4, str. 117,
Wykolej1!nie
pociągu koło
przystanku Rzezawa, linji Kra-
ków-Tarnow
Nr. 5, str. 143.
Arty1kwł
t·ed(J;kcy,jro
u.
Na
wstępie
r. 1926
Nr. l, str. l
A. P.
Zakłady przeładunkowe
w
Gdańsku
Nr. l, str. 17-18.
Barszczewski J.
Budowa kolei Bydgoszcz-Gdynia
Nr. 2, str. 40-43.
Czajkowski E.
Ustawodawstwo kolejowe w Rosji Sowieckiej
Nr. l,
str.
12-13.
Czapski W.
W sprawie transportu kolejowego
węgla
kamiennego
w Polsce
Nr. 11,
str.
299-303.
Dalewski E.
Premjowanie pracy w
służbie
utrzymania kolei
Nr. 2,
str. 37-40,
Nr. 3, str. 66-73.
Dobrzycki B.
Ustalenie kosztów
własnych
dla
pociągów
towarowych,
zbiorowych, manipl}lacyjnych i osobowych
Nr.
3,
str. 61-66. Nr. 4,
str.
96-100.
Dobrzycki
B.
Rozwój
sieci
kolejowej w Niemczech
Nr. 8/9,
str.
220-224.
Eber/l,a1·dt J.
Międzynarodowy Związek
Kolejowy (U.
l.
C.)
Nr. l, str. 4-6.
W sprawie organizacji Sekcj-i Kolejowej M. P. i H.
"
Nr. 8/9, str. 224-226.
Felsz
S.
Wydajność
pracy personelu na p. k. p. Nr. 11,
str. 304-306.
Floryanowicz J.
Przyrząd
do
automatycznego
łączenia
i
rozłączania
wagonów kolejowych
Nr. 4, str. 115-116.
Gronawski M.
List do Redakcji.
Przyszły
ruch osobowy na kolejach
niemieckich
Nr. 2, str. 52-53.
Gutowski
A.
O czasie pracy na kolejach
żelaznych
Nr. 5, str. 147-148.
Hareavi
J.
O dynamice komunikacji nowoczesnych
Nr. 12,
str.
341-34'2.
{życki
H.
N'o rmy robocizny przy rekonstrukcji toru
i
ogólne wyniki
obserwacji tych robót. w 1925 r.
Nr. 12, str.
343-348.
Ją,kubowski
W.
Dlaczego koleje polskie
przynoszą mały
dochód?
Nr. 2, str. 43.
Jawetz M.
Czy nam potrzebna naukowa organizacj'a
·pra·c
y?
Nr. 10, str. 276-2·31.
J.
S.
Keleje nimieckie w r. 1925
Nr. 10, str. 284.
Kaczma1·ski
C.
Premje a
przedsiębiorstwo
kolej.owe
,
Nr. 2, str. 43-47.
Kł'oezkoiWski
W.
Czy nam potrzebna naukowa oFgamizacja pracy?
Nr. l, str.
18~20·.
Nr. 10" str. 276-281.
K'rzem.ti;eniecki
R.
Kiłlła
słów
o
.
tu,.yźmie
Nr. 2, str.
51-52.
K?rzyża11iowski
T.
Czy nam potrzebna naukowa organizacja pracy?
N!i. 10, str. 276-281.
Krrzyżanowski
W.
Oczyszczanie
płomieniówek
w
kotłach
parowo-
zow.ych
Nr. 6, str. 171.
N''I'Z'Jlżanowski
W.
Oczyszczanie rur
płomiennych
za
pomocą
przy-
rządU!
systemu "Superior"
Nr. 12, str. 348-349.
Krriig.er. A.
W.
Jakich mamy
używać podkładów
do budowy i
.utrzy-
mania powierzchni polskich dróg
żelaznych
Nr. 11, str. 307-312.
Kucharzewski
F~ Piśmiennictwo
Kolejowe Polskie
·
Nr. 8/9,
str. 248-254.
Langrod A.
Zmiana
wytrzymałościowych własności
metali wskutek
obróbki w stanie zimnym
Nr. 6, str. 161-168.
Luft
l.
Nomogramy dla wyznaczania otworów mostów i przepu-
stów
Nr. 3, str. 100-108.
Łopuszyński
W.
Standaryzacja typów parowozów i normalizacja
składowych
ich
części
na kolejach francuskich Nr. l,
str.
6-12.
Łopuszyński
W.
Z historji
budowy parowozów i kolejnictwa
w Rosji
·
Nr. 8/9, str. 234-243.
Łopuszyński
W.
W
·sprawie
budżetu
kolejowego
Nr. 12, str.
349.
Mikulski K
:
'
W
.
sprawie
budżetu
kolejowego
Nr. 11, str. 323.
·
Mo1·kiewicz B.
Czy nam potrzebna naukowa organizacja pracy?
'
Nr. 10, str. 276-281.
Nagel R.
Wyniki eksploatacji francuskich normalnotorowych pry-
watnych kolei
żel.
w r. 1924
Nr. l, str.
·
2-4
Szwajcarskie Koleje
Związkowe
w 1922-1925 r.
"
Nr. 6, str. 168-171.
Nr. 10, str. 318-322.
Sanacja KoleJnictwa w Italji
Nekring S.
"
Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH http://www.bg.agh.edu.pl/
2.
Tabele statystyczne
.
personelu
urzędniczego
T
A B L I C E.
Sprawozdanie tymczasowe o pracy taboru normalno-torowego na
P
~
K. P. za r
.
1925
Nr.
6,
str.
173.
Rozwój dróg
żelaznych
parowozowych w okresie od r.
1830-1920
Nr.
8/9,
stJ;.
244.
Zestawienie wyników eksploatacji kolei normalno-torowych znacze-
nia
·ogólnego
Nr.
lO,
str.
286-287.
Sprawozdanie tymczasowe o pracy taboru normalno-torowego na
P.
K.
P. za
kwartał
II
1926
r.
Nr.
12,
str.
351.
P. K. P.
Nr.
l,
str.
13-16.
Sprawozdanie o pracy taboru normalno-torowego na P. K. P. za
kwartał
II
1925
r.
Nr. 3, str.
79.
Sprawozdanie o pracy taboru normalno-torowego na P. K. P
.
za
kwartał
III
1925
r.
Nr.
4,
str.
109.
Sprawozdanie tymczaf?OWe o pracy taboru normalno-torowego na
P. K. P. za
kwartał
IV
1925
r.
Nr.
5,
str.
144.
w
Zarządzie
.3.
K R O N I K A.
Kronika Zagraniczna
Nr.
l,
str.
27-30.
Nr.
2,
str.
56-58.
Nr. 3,
str.
83,
Nr.
4
str.
119.
Nr.
5,
str.
154-155.
Nr.
6,
str.
175.
Nr.
10,
str.
292.
Nr.
11,
str.
327-329.
Nr.
12,
str.
356-357.
Kronika krajowa
Nr.
l,
str.
23-27.
Nr.
2,
str.
55-56.
Nr.
3,
str.
82.
Nr.
4,
str.
118.
Nr.
5,
str.
152-154.
Nr.
6,
str.
174.
Nr.
10,
str.
288.
Nr.
11,
str.
325-327.
Nr.
12,
str.
353-356.
4.
Jerzy
B I B L
J
O
·G
R A F
J
A.
Wincenty Pol.
O
kolejach
żelaznych
Nr.
10,
str.
293
.
Dr.
Inż.
W. Chrzanowski.
Stawidła
maszyn parowych
Nr.
10,
str.
293.
Prof. Cz. Skotnicki.
Czy chcesz
zostać inżynierem
Nr.
10,
str.
208.
Inż.
A. Rybicki.
Niemiecko-polski
popul
arny
słownik
kolejowy
Nr.
12,
str.
359.
Kamińs ki.
Kalendarz-Poradnik Kolejowca Polskiego na rok
1926,
rocznik
I.
Nr.
2,
str.
58.
Inż.
A. Miszke.
Drogi
żelazne
Nr.
5,
str.
156.
Prof. Bogdan Stef anowski.
Gospodarka cieplna i jej kontrola
w
zakładach przemysłowych
Nr.
5,
str.
156.
Nr.
6,
str.
177.
Prof. dr.
inż.
A.
Wasiu ty
ńs
ki.
Drogi
żelazne
Nr.
6,
str.
176.
Nr.
13/ 9,
str.
256.
5.
P
.rzegląd
PRZ EGL
Ą
D P l S M.
Nr.
10,
str.
292.
Nr. 11, str.
329-330.
Nr.
12,
st r.
358.
pism:
Nr.
l,
str.
29-30.
Nr.
2,
str.
58.
Nr.
3,
str.
83.
Nr.
4,
str.
119-121.
Nr.
5,
str.
156,
Nr.
6,
str.
175-176.
6.
Z DJ
Ę
C I A F O T O G R A F I C Z N E.
tekście artykułów)
(oprócz zamieszczonych w
Dworzec kolejowy w Grodzisku
Nr. 1,. str.
Domek torowego w
Szczęśliwiea
ch
Nr.
l,
str.
Dworzec kolejowy na st.
Jastrząb
Nr.
l,
str.
Dom mieszkalny o 8 mieszkaniach dla pracowników kolejowych
Kielce i
Chełm
Nr. 3, str.
23.
23.
81.
st.
82.
Wieża ciśnień
na st.
Ży t·ardów
na st. Baranowicze
Dworzec na st. W
ołkowysk
Dworzec na st.
Słonim
Wieża ciśnień
Nr.
8/9,
Nr.
8/
9,
Nr.
12,
Nr.
12,
str.
str.
str.
str.
223.
223.
352.
352.
7.
s.
p.
Bretsznajder Romuald
N E K
R O L O G
J
A.
"
"
"
Maywalt Zygmunt
Mierzejewski Aleksander
Leśman
Aleksander
Nr. 3, str.
85.
Nr.
10,
str.
294.
Nr.
6,
str.
178.
"
"
"
.Dunin-Markiewicz
Iglatowski Józef
Kornacki Ja n
Wacław
Nr.
4,
str.
122.
Nr.
7,
str.
198.
Nr.
6,
str.
179.
Nr.
l,
str.
31.
8.
ZE
ZWIĄZKU
POLSKICH
INŻYNIERÓW
KOLEJOWYCH.
Sprawozdanie
Zarządu Głównego złożone
IX Zjazdowi Dele-
gatów do Rady
Głównej
w d.
12
marca
1926
r.
Nr.
4,
str.
122-126.
Uchwały
IX Zjazdu Delegatów do Rady
Głównej
Nr.
4,
str.
126.
VI
.Zjazd
Polskich
Inżynierów
Kolejowych
Nr.
5,
str.
157,
Nr.
10,
.str.
295-297.
Z
Koła
Krakowskiego
Nr.
l,
str.
32.
Nr.
3,
str.
87.
Nr.
5,
str.
1&3.
Nr.
7,
str.
200.
Nr.
11,
str.
330.
Nr.
12,
str.
360.
Z
Koła
Lwowskiego
Nr.
5,
st.r.
158.
Z
Koła
Warszawskiego
Nr.
l,
str.
32.
Nr.
3,
str.
86.
Nr.
12,
stt·.
360.
Z
Koła Wi leńskie go
Nr.
l,
str.
32-33.
Nr.
4,
str.
127.
Nr.
7,
str.
200.
O
dodatkach budowlanych dla pracowników kolejowych
Nr. 2, str.
59.
Bez komentarzy
Nr.
3,
str.
89-90.
Komunikaty
Zarządu Gł
ówn ego:
Nr. 2, str.
59.
Nr. 3, str.
86.
Nr.
5,
str.
156.
Nr.
6,
str.
180.
Nr.
7,
str.
198-199.
Nr.
10,
str.
294.
Nr.
12,
str.
359.
Memorjały:
W sprawie noweli do ustawy w przedmiocie
tytułu
inżyniera
Nr.
3,
str.
88-89.
W sprawie
uchwał
IX zjazdu Delegatów do Rady
Głównej
i poprawy bytu
inżynierów
Nr.
5,
str.
157.
W sprawie wstrzymania
wypłaty
dodatków budowlanych
Nr.
7,
str.
199.
W sprawie
inżynierów, pozostających
na kontraktach na sta-
nowiskach etatowych Nr.
7,
str.
199.
Nr.
12,
str.
360-361.
W sprawie obsady
śtanowisk
kierowniczych Nr.
7,
str.
200.
W sprawie
wydajności
pracy personelu na P.
K.
P
.
Z
posiedzeń
Rady
Głównej
Nr.
4,
str.
122.
Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH http://www.bg.agh.edu.pl/
Rok 3.
Warszawa, 1 Stycznia 1926
roku.
NQ 1 (17)
INZYNIER KOLEJOWY
ORGAN
ZWIĄZKU
POLSKICH
INŻYNIERÓW
KOLEJOWYCH.
MIESIĘCZNIK
POŚWIĘCONY
SPRAWOM
KOLEJNICTWA I
KOMUNIKACJI.
TREŚĆ:
SOMMAIRE:
Les resultats
de l'exploitation des Ch. de fer frant;:ais prives
a
ecar-
tement normai dans Ie courant de l'anree 1924.
Union lnternationale de Ch
.
de fer.
La
standartisation
des types des locomotives et
la
normalisation de
leurs organes aux Ch. de
fer frant;:ais.
Tableaux
statystiques
du personnel-employes
aux
Ch. de fer d'Etat
en Pologne
.
Les installations de transbordement
a
Danzig.
Avons nous besoin de l'organisation
scientifique
da travaiL
Legislation concernaut les Chemins de fer en Russie Sovietique.
Relation
du
Congres de la presse technique
a
Paris.
Chronią
ue.
Revue des journaux.
De
I'Union
des lngenieurs des Chemins de fer polonais.
Wyniki eksploatacji francuskich normalnotorowych kolei prywatnych
w
r. 1924,
in
ż.
R Nagel.
Międzynarodowy Związek
Kolejowy,
inż
.
J.
Eberbardt.
Standaryzacja
typów
parowo
zów
i
normalizacja
ich sk'adowych
części
na
kolejach francuskich,
inż.
W
.
Łopuszyński.
,
Tablice
statystyczne
personelu
urzędniczej!o
na
P
.
K.
P.
J
.Sniecbowski.
Zakłady
przeładunkowe
w
Gdańsku,
inż.
A.
P.
Czy nam potrzebna
naukowa organizacja
pracy,
inż.
W.
Kloczkowski.
Ustawodawstwo
kolejowe w
Rosji
sowieckiej,
Eljasz
Czajkowski.
Sprawozdanie z Kongresu pracy technicznej
w
Paryżu,
inż.
A.
Pa-
wlowski.
Kronika.
PrzeQląd
pism.
Ze
Związku
Polskich
Inżynierów
Kolejowych.
ozpoczynamy rok nowy w warunkach gospodarczych tak
.
ciężkich,
w jakich Polska od czasu odzyskania niepodle-
głości
jeszcze
się
nie
znajdowała.
Nadzieje na
zbliżanie
się przełomu,
które nam robiono w
różnych
momentach, po-
czynając
od
połowy
1924
r.,
nie
ziściły się,
kryzys gospodar-
czy coraz to
wzrastał
i
dziś
stoimy w
niepewności,
czy potra-
fimy
się
z ni·ego
wydźwignąć.
Koleje
żelazne,
których
budżet,
jako
przedsiębiorstwa
samowystarczalnego, równa
się
blisko
połowie całego budżetu państwowego, są
tym ogromnym czyn-
nikiem, który
może
i powinien
wpłynąć
na ulepszenie ogól-
nych warunków gospodarczych
państwa,
czy to przez oddanie
państw4 poważnej nadwyżki
swego dochodu na Inne potrzeby,
czy
też
drogą umożliwienia obniżki
taryf przewozowych. Ko-
leje polskie w ostatnich latach
już rolę taką częściowo speł­
niły,
dawszy w 1924 roku 2 mil.
zł. nadwyżki
dochodu,
w 1925
zaś
roku wprowadziwszy znaczne ulgi taryfowe w ce-
lu poparcia kosztem dochodów kolei planów gospodarczych
państwa
co do
wzmożenia
wywozu za
granicę węgla, materjałów
drzewnych, cementu i t. d., oraz dla podtrzymania
wewnętrznej
produkcji krajowej.
Możność
tych wyników
osiągnięta została
drogą
mozolnych prac nad ulepszeniem poszczególnych
gałę­
zi gospodarki kolejowej. Tak np. w 1924 roku
oszczęd:ono,
w porównaniu z preliminarzem
budżetowym,
10 mil.
na
zmniejszeniu kosztów parowozu-kilometru, 14
1/ 2
mil.
zł.
na
lepszem wyzyskaniu taboru, a
głównie zwiększeniu naładunku
pociągów.
·
Ulepszenia w tych i ·innych dziedzinach
postępu­
f
nadal, lecz nie
będą
one
mogły dać
tego, czego
państwo
potrzebuje, a czego od kolei
oczekiwać można.
Dla
osiągnię­
cia tego
niezbędna
jest gruntowna reorganizacja naszego ko-
lejnictwa,
drogą
postawienia jego eksploatacji na zasadach
handlowych, jak
.to
już uczyniły
inne
państwa. Dążące
do te-
go
Rozporządzenie
Prezydenta Rzeczypospolitej o
państwo­
wem
przedsiębiorstwie
kolejawem
zostało
przez Sejm odrzuca-
R
Kolejowy• przed rokiem w N. 2 (6) wypowie-
dział
pewne
zastrzeżenia
co do niektórych
szczegółów
tego
rozporządzenia,
nie
kwestjoncwał
jednak jego potrzeby.
Dzi-
siaj,
mając
świetny
przykład
wyników reorganizacji, przepro.,.
wadzonej w tym duchu na kolejach niemieckich l austrjackich
i,
opierając się
na
uchwałach
IV
i
V
Zjazdów Polskich
Inży­
nierów' Kolejowych,
powinniśmy reorganizację
naszego kolej-
nictwa
wysunąć,
jako
najpilniejszą potrzebę państwową.
Musimy
nareszcie raz
powiedzieć wyraźnie, że kolej~
polskie
są pań­
stwowem
przedsiębiorstwem
i
ze
względu
na taki ich charakter
powinny
być
prowadzone na zasadach handlowych,
t.
j.
z
oceną
każdej czynności
z punktu widzenia stosunku jej kosztu do
użytecznego
efektu w eksploatacji.
W tym celu
należy
kole-
je
uniezależnić
od wielorakich
wpływów,
którym one obecnie
ulegają
i
wyeliminować
z nich, jak w wojsku, wszelkie mo:-
menty natury politycznej, oraz
dać
im ustrój, wzorem Zachod-
niej Europy, jaki stosowano na kolejach prywatnych. Powin=-
no to
znaleźć
wyraz wopracowywanym obecnie
"Statucie
Pań­
stwowego
Zarządu
Kolejami•, który, oprócz schematu admini-
stracyjnego, winien
zawierać
zasady gospodarki finansowej.
'
Wystawiwszy postulat
konieczności możliwej
komercjali-
zacji polskich kolei, jako
przedsiębiorstwa państwowego,
zda-
jemy sobie
sptawę,
że
wprowadzenie go
w
życie może natra~
fić
na sprzeciw w sferach
decydujących.
Tern niemniej, zna-
jąc sta~
i potrzeby naszego kolejnictwa, wypowiadamy
się
z
głębokiem
przekonaniem o
słuszności
tego
postulatu. Nie-
zależnie
od losu, jaki go spotka,
będziemy
w dalszym
ciągu
z
wzmożenem usiłowaniem
pracowali nad zagadnieniami, ZIJiie-
rzającemi d~
ulepszenia poszczególnych dziedzin gospodarki
kolejowej. W tym celu za program
działalności
Inżyniera
Kolejowego" w roku
bieżącym
stawiamy przedewszystkiem ba-
danie naszych
niedomagań
l poszukiwanie
środków
do ich
usunięcia.
ne.
"Inżynier
Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH http://www.bg.agh.edu.pl/
Zgłoś jeśli naruszono regulamin