James Demeo - Podręcznik akumulatora orgonu.txt

(274 KB) Pobierz
Zdjęcie na pierwszej okładce: Wykonana przez NASA, fotografia astronauty z Apollo 12 
spacerujšcego po powierzchni Księżyca (zamieszczona w LIFEMAGAZINE", 12 grudnia 1969). Pole 
energii argonu promieniuje delikatnie z niego w formie niebieskiej powiaty w warunkach próżni 
księżycowej, prawdopodobnie w zwišzku z pobudzeniem przez wysokiej częstotliwoci sprzęt 
radiotelekomunikacyjny, w który jest wyposażony. Ten niebieski kolor pola energii widoczny na 
fotografii oraz widziany na kilku innych zdjęciach zrobionych astronautom na Księżycu jest 
systematycznie ignorowany lub tłumaczony w prosty sposób jako efekt pyłu Księżycowego" lub 
odparowania wody". A faktycznie jest to widzialny przejaw promieniowania ludzkiego organu, pola 
(życiowej) energii. 

O autorze .

Prace badawcze dotyczšce życiowej energii oraz osišgnięć dr. Wilhelma Reich'a prowadzone sš 
przez James'a DeMeo od 25 lat. Obecnie ich wynikiem sš: Bibliografia Biofizyki Orgonu oraz 20 
opublikowanych artykułów, kompendiów i akademickich rozpraw, w których w bardzo wymagajšcy 
sposób poddaje analizie poglšd; Reich'a. DeMeo studiował nauki o Ziemi, rodowisku i atmosferze na 
Uniwersytecie Floryda i Uniwersytecie Kansas, gdzie otrzymał stopień naukowy doktora filozofii (PhD). 
Pracował w Stanowym Uniwersytecie Illinois na wydziale Geografii oraz w Uniwersytecie Miami, jest 
założycielem Laboratorium Badań Biofizyki Orgonu (Orgone Biophysical Reserch Laboratory) i 
wydawcš magazynu Pulse of the Planet. 

Podziękowania .

Niniejsza ksišżka jest efektem wielu lat studiów poczynajšc od pierwszych prac Wilhelma Reich'a i 
innych oddanych naukowców, bez których odkryć, jej napisanie nie byłoby możliwe. Ich nazwiska i 
spisy wydanych prac naukowych znajdzie czytelnik w końcowym rozdziale ksišżki. Korespondowałem 
z nimi oraz korzystałem z ich prac i odkryć wielokrotnie. W szczególnoci chcę podziękować: Ewie 
Reich i Jutta Espanca za ich krytycznš analizę pierwszego wydania. Ponadto dziękuję moim 
osobistym doradcom jak: Robert Morris, Robert Nunley, i Richard Blasband; od każdego z nich 
dowiedziałem się wielu różnych rzeczy o życiowej" energii orgonu. Dziękuję również moim wiernym 
lojalnym przyjaciołom, Theirrie Cook oraz Don Bili, którzy pomagali mi na wiele sposobów rozwijać 
badania, a także Jim Martin za udzielonš mi zachętę i poczštkowe pobudzenie mnie do rozwinięcia z 
poczštkowo małego Podręcznika do jego obecnej postaci. Jim również jest autorem maszynopisu, 
wielu rysunków i częci graficznej oraz wielu cennych uwag wkomponowanych w całoć. Wdzięczny 
jestem Stephan Muschenich i Rainer Gebauer za ich odwagę okazanš wykonaniem badań 
przeprowadzonych z ludmi nad fizjologicznymi skutkami działania akumulatora na Uniwersytecie w 
Marburgu i za wykonanie dokumentacji Dodatku. Dziękuję również wielu badaczom z Niemiec, którzy 
otwarcie pracujš z akumulatorem w sposób jaki jest obecnie zabroniony w USA. W szczególnoci, 
dziękuję Heiko Lassek, Dorothea Opferman-Fuckert i Manfred Fuckert, od których dowiedziałem się o 
możliwociach i ograniczeniach w stosowaniu orgonowej terapii. Dziękuję również Vince Wiberg za 
proste i tanie metody wykrywania zakłóceń elektromagnetycznych, które tu wykorzystałem. 
Ostatecznie dziękuję Wilhelmowi Reich'owi za odkrycie energii orgonowej i akumulatora orgonowego. 


Zawiadczamy i potwierdzamy odkrycie energii orgonu jako jedno z wielu największych odkryć w 
historii ludzkoci"-z listu do Amerykańskiego Zwišzku Lekarzy podpisanego przez siedemnastu 
lekarzy medycyny w 1949 roku. 

AKUMULATOR ORGONU JEST NAJWAŻNIEJSZYM Z POJEDYNCZYCH ODKRYĆ W HISTORII 
MEDYCYNY, NIEZAPRZECZALNIE"  Theodore P Wolfe, M. D., z biuletynu pod oryginalnym tytułem: 
Emotional Plague Versus Orgone Biophysics, 1948". 

Stało się oczywiste, że odkrycie energii orgonu i jego medycznych zastosowań w postaci 
akumulatora, wyrzutnika orgonu, orgonowych bionów ziemskich", wody orgonowej otwiera obfitoć 
nowych możliwoci leczenia i ukazuje zdumiewajšce nowe perspektywy".  Wilchelm Reich, M. D. z 
biuletynu: Biopatologia nowotworów" Discovery of Orgone, Volume 2) , 1948. 

Cóż możemy powiedzieć o wiodšcych filozofach, którym tysišckrotnie oferowałem mojš chęć i 
zaangażowanie do ukazania moich odkryć, którzy to z uporem leniwego węża najedzonego do syta 
nigdy nie raczyli nawet spojrzeć na planety, księżyc, czy teleskop? Dla takich ludzi filozofia jest 
pewnym rodzajem ksišżki... gdzie prawda jest odkrywana nie we Wszechwiecie czy też Naturze lecz 
(używam ich własnych sformułowań) poprzez zestawienie tekstu. "  wypowied Galileo Galilei, 
włoskiego astronoma w 1600 roku, który udowodnił, że Ziemia przemieszcza się po nieboskłonie, na 
krótko przed oskarżeniem i torturowaniem przez Kociół Katolicki. 

...energia orgonu nie istnieje. "  Sędzia John D. Clifford, z 1954 roku Sšd Stanów Zjednoczonych, 
w orzeczeniu którego wszystkie biuletyny i ksišżki Doktora Reich'a zostały zniszczone przez spalenie 
w komorze; Reich zgodnie z wyrokiem został wysłany do Więzienia Federalnego, gdzie wkrótce zmarł. 
1. Przedmowa 

Dopiero teraz, 45 lat po mierci Wilhelma Reich'a w 1957 roku ludzie mogš rozpoczšć badania i 
studia z zakresu orgonomii jak każdego innego rodzaju wiedzy przy pomocy i wykorzystaniu 
Podręcznika Budowy Akumulatora Orgonu. W podręczniku tym w zwięzły i skondensowany sposób 
podana jest duża dawka informacji, oraz prostych odkrywczych dowiadczeń przydatnych każdemu, 
kto interesuje się kosmicznym strumieniem energii życia. W ksišżce zaprezentowana została naukowa 
definicja energii orgonowej; pokazano historię jak kolejne eksperymenty, odkrycia, obserwacje i 
teoretyczne intuicyjne rozważania Reich'a doprowadziły do praktycznego zastosowania akumulatora; 
opisano zasady konstrukcji i dowiadczalnego użycia akumulatora, ze szczegółami danych na temat 
potrzebnych materiałów, warstw i rozmiarów, a także zamieszczono bardzo użytecznš listę literatury 
pomocniczej i dodatkowej. Profesor J. DeMeo zaprezentował gruntownš wiedzę w temacie, który jak 
na razie jest zakazany i pomijany w kręgach akademickich dwudziestego wieku z wyjštkiem 
pionierskich kursów w tej dziedzinie w Nowym Jorku i Berlinie. 

Wilhelm Reich powiedział, że pomimo tego, że życiowa energia była znana od tysięcy lat, jemu 
udało siejš konkretnie i praktycznie udostępnić, a era jej zastosowań włanie się rozpoczęła. 
Podręcznik ten jest pierwszym drukowanym materiałem w cišgu ostatnich lat zajmujšcym się 
szczególnie tym, jak koncentrować energię życia z ziemskiej atmosfery. Jest użyteczny dla 
laboratoryjnych kursów zajmujšcych się życiowš energiš kosmicznš. Materiał tu zawarty może być 
zrozumiały przez postępowe szkoły wyższe oraz inne kręgi szkolne i naukowe. 

Mylę, że spełniajš się moje, trwajšce pięćdziesišt lat oczekiwania, iż informacje o życiowej energii 
zostanš włšczone do grona nauk, które wszyscy ludzie na Ziemi powinni posišć w czasie 
podstawowej edukacji szkolnej. 

Dziękuję Ci James DeMeo. 
Eva Reich, M. D. 
Berlin Zachodni, Marzec 1989 

2. Przedmowa autora .

Kiedy miałem dwanacie lat umarł, po długich cierpieniach na raka płuc, jeden z moich ulubionych 
wujków. Lekarze usunęli mu jedno płuco, za kilka miesięcy nie był zdolny do poruszania się i 
mówienia z powodu wielkiego bólu. Ciotki nie pozwalały dzieciom oglšdać go w tak ciężkim stanie, z 
wyjštkiem jednego momentu, kiedy został ubrany specjalnie dla całej rodziny, która zgromadziła się, 
żeby go pożegnać. Byłem bardzo przybity jego mierciš. W trzy lata póniej okazało się, że moja 
matka ma raka piersi. Byłem przy jej łóżku w szpitalu, gdy odzyskiwała siły po operacji i gdy 
powiedziano jej, że jej pier została usunięta w zabiegu chirurgicznym. Nigdy nie zapomnę wyglšdu jej 
twarzy. Przeżyła operację, lecz jej emocjonalnš rezygnacjš, którš nosiła w sobie przez lata walki z 
nowotworem i resekcję piersi, nie diagnozował, i nie zajšł się nikt. Przyjaciele rodziny ponaglali nas do 
wyszukania jakich alternatywnych metod leczenia, lecz wszyscy wierzyli, że lekarze w szpitalu 
wiedzš najlepiej. Zakwalifikowana w statystyce jako osoba pozostała przy życiu, moja matka gasła" z 
powodu dalszego postępu raka po operacji i zmarła osiem lat póniej, odmawiajšc zgody na 
dodatkowy zabieg. 

Moje dowiadczenie z umierajšcymi na raka członkami rodziny nie jest czym niezwykłym, 
ponieważ ta niszczšca choroba działa obecnie na poziomie epidemii. Współczesne statystyki podajš, 
że wojna z rakiem" została przegrana i pomimo wszystkich radykalnych metod operacyjnych, 
chemikaliów i nawietlań, dzisiaj pacjenci nie przeżywajš dłużej ani częciej niż to było w latach 
pięćdziesištych. W rzeczywistoci ta niszczšca siła wylała się na młode pokolenie i młodsze grupy 
wiekowe, tam gdzie kiedy było to rzadkociš. Nie ma żadnych naukowych dowodów, aby 
podtrzymywać twierdzenie, że operacje, nawietlania i chemioterapia sš skutecznymi metodami walki 
z rakiem oraz, że tradycyjna medycyna robi cokolwiek skutecznego w zakresie profilaktyki i 
zapobiegania raka. Te gorzkie fakty powodujš wiele oporu, w sytuacji, gdy kto zaczyna studiować 
różne alternatywne, nieinwazyjne i nie toksyczne metody leczenia raka. Choć dyskredytowane przez 
oficjalnš medycynę i okrelane znachorstwem", okazujš się być sensowne, a nawet w znacznym 
stopniu skuteczne. Ich obrońcy i ci, którzy podjęli się wysiłku korzystania z nich niejednokrotnie musieli 
brać na siebie wielkie ryzyko, aby udowodnić to, w co wierzyli i że metody te sš bezpieczne i 
przynoszš konkretne i pozytywne skutki dla chorych ludzi. Zorganizowane grupy medyczne wraz z 
kręgami farmaceutycznej finansjery nie dbały o poważne przyglšdnięcie się tym technikom. W zamian, 
owe tech...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin